Durumum forum
Durumum soru sor Durumum yeni sorular
Kullanıcı Adı-Soyadı: Parola:
 

SİSTEMLER SİNDİRİM SİSTEMİ - Anatomi Soru Cevab

SİSTEMLER SİNDİRİM SİSTEMİ - Anatomi Soru Cevab

En iyiler, Rehber
SİSTEMLER
SİNDİRİM SİSTEMİ

1) Hangisi fossa retromandibularis'te bulunur? (Eylül - 1987)
A) Gl.parotidea
B) Gl.sublingualis
C) Gl.buccales
D) Gl.thyroidea
E) Gl.submandibularis
Gl.parotis kitlesinin büyük bölümü fossa retromandibularis'tedir. içinde n.facialis, a.carotis externa
(a.temporalis superficialis, a.maxillaris, a.auricularis posterior, a.occipitalis) plexus caroticus extemus,
v.retromandibularis bulunur. Kanalı ductus parotidei (Stenon kanalı) m.masseter'in önünden transvers olarak
çaprazlayıp medial kenarında m.buccinator'u delerek üst 2.molar diş hizasında vestibulum oris (dişlerle dudak
arası)'e açılır.
Yanıt - A

2) Dil ile ilgili yanlış açıklamayı bulunuz?
A) N. facialis ve n. glossopharyngeus tad duyusu impulsunu alır.
B) A. lingualis, a. tonsillaris, a. facialis ve a. pharyngea ascendens besler.
C) Uç kısmının lenfatikleri bilateral nodi submandibulares ve nodi cervicales profundi'lere açılır.
D) Arka kısmının lenfatikleri bilateral nodi cervicales profundi'lere açılır.
E) Somatomotor siniri n. hypoglossus'tur.
Dil özel duyu hücrelerine sahip muköz membran ile sarılı bir çizgili kas kitlesidir. Bu kasların innervasyonunu
n.hypoglossus yapar. Dilin 2/3 ön bölümünün tat duyusunu chorda tympani yoluyla n. facialis alır. Bu bölümün
diğer duyularını n.trigeminus'un dalı olan n.lingualis alır. 1/3 arka kısmın tüm duyuları n.glossopharyngeus
yoluyla taşınır. Dili besleyen arterler a.lingualis, a.tonsillaris, a. facialis ve a.pharyngea ascendens'tir.
Dilin arka 1/3'ü nodi cervicales profundi'ye ve bilateral olarak drene olur;
Dilin ön 2/3 kısmı ise medialde ipsilateral nodi cervicales profundi'lere, lateralde ise ipsilateral nodi
submandibulares'lere
Dil ucunun lenfası ise nodi submentales'lere drene olur.
Yanıt - C

3) Di! ile ilgili yanlış açıklamayı bulunuz?
A) Dili hareket ettiren kasları n. hypoglossus innerve eder.
B) Papilla vallatae'lerden tad duyusunu n. glossopharyngeus alır.
C) Dilin arka 1/3'ü orofarinksin ön tarafında bulunur.
D) Papilla foliata'lar sulcus terminalis'in arka kısmında bulunur.
E) Temas duyusunu n. lingualis alır.
Dil "V" şeklindeki sulcus terminalis ile ön ve arka olmak üzere ikiye ayrılır. Sulcus terminalis'in hemen önünde
papilla vallatae denen yapılar sıralanmıştır ve bunların tat duyusunu n. glossopharyngeus taşır. Sulcus'un
apexi arkaya dönüktür ve burada foramen caecum denen embriyonel bir kalıntı mevcuttur. Sulcus
terminalis'in önünde papilla fungiformis, papilla filiformis ve papilla foliatae'lar bulunur. Sulkusun arkası
nodüler irregüler yapıya sahiptir ve tonsilla lingualis olarak isimlendirilir.
Yanıt - D

4) Farinks ile ilgili yanlış açıklamayı bulunuz?
A) Cavitas nasi, cavitas oris ile larynx'in arkasında bulunur.
B) İlk boyun omurunun ön tarafında bulunur.
C) İçten dışa tunica mucosa, tunica fibrosa ve tunica muscularis'den oluşur.
D) Tuba audivita, nasofarinks bölümüne açılır.
E) Arcus palatoglossus tonsilla palatinayı arkadan sınırlar.
Farinks; cavitas nasi, cavitas oris ve larinksin arkasında bulunur. Nasal, oral ve laryngeal olmak üzere üç
bölüme ayrılır. Oral bölümü cavitas orisin arkasındadır ve palatum molle'den (yumuşak damak) epiglottis'in
üst kenarına kadar uzanır. Bu bölümün tavanını palatum molle, tabanını dilin 1/3 arka kısmı ve epiglottis'in ön
yüzü oluşturur. Dilin muköz membranı epiglottis'e geçerken üç kıvrım oluşturur. Sağ ve solda plica
glossoepiglottica lateralis ve ortada plica glossoepiglottica medialis. Bu plica'lar arasında kalan bölüme de
vallecula epiglottica denir. Oral bölümün lateral duvarını önde arcus palatoglossus arkada arcus palato
pharyngeus ve ortada tonsilla palatina oluşturur.
Yanıt - E

5) Farinks kaslarından hangisini n.glossopharyngeus innerve eder?
A) M.salpingopharyngeus
B) M.constrictor pharyngis superior
C) M.constrictor pharyngis medius
D) M.constrictor pharyngis inferior
E) M.stylopharyngeus
Tüm farinks kasları plexus pharyngeus (N.IX-N.X-N.XI) tarafından innerve edilir. Sadece m.stylopharyngeus'u
n.glossopharyngeus lifleri innerve ederken kalan kaslar n.vagus'la ve N.XI'in bulbar lifleriyle innerve edilirler.
Yanıt - E

6) Aşağıdakilerden hangisi özofagus için yanlıştır?
A) 10. vertebra thoracica seviyesinde, diafragmadan hiatus oesophageus'dan geçer.
B) Mediastinum superius'ta, ductus thoracicus ve trakea arasında bulunur.
C) Thoraks'ın alt bölümünde v. azygos'un ventralindedir.
D) Kalbin arkasından geçerken atrium dextrum'a temas ederek geçer.
E) Özofagusun üst 1/3'ü a. thyroidea inferior tarafından beslenir.
Kalbin arkasından geçerken, pericardium özofagusu atrium sinistrium'dan ayırır.
Özofagusun üst 1/3'ü a.thyroidea inferior'dan; orta 1/3'ü aorta descendens'in dalları ile ve alt 1/3'ü a.gastrica
sinistra'nın dalları ile beslenir ve diafragma üzerinde bu arterler dolayısyla onlara eşlik eden venler
anastomoz yaparlar (portocaval şant).
Yanıt - D

7) Özofagusun servikal bölümü ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Farinks ile olan birleşme noktasında lümeni daralır.
B) Lenf drenajı nodi lymphatici cervicales profundi'ye olur.
C) Sensoriyel siniri n. laryngeus inferior (recurrens)'tir.
D) Porto-sistemik (porto-caval) anastomozun önemli bir parçasıdır.
E) Trakea ile özofagusun arasındaki oluktan n. laryngeus inferior recurrens yükselir.
Özofagusun alt 1/3'ü porto-sistemik anastomoz ile ilgilidir. Burada, v. azygos'un uç dallan ile v. gastrica
sinistra'nın uç dalları anastomoz yaparlar. Karaciğer sirozunda veya portal hipertansiyonda buradaki
anastomozun genişlediği ve varislerin meydana geldiği görülür.
Yanıt - D

8) Özofagogastrik bileşkeyi en iyi yerinde tutan oluşum aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül- 1990)
A) Crus sinister
B) Diafragma
C) Crus dexter
D) Fundus
E) Phreno oesophageal ligament
Gastroözofagial bileşke T11 seviyesindedir ve lig.phrenooesophageale ile diafragmaya bağlanmıştır.
Ligamentum phrenooesophageale fascia transversalis ve fascia endothoracica ile devam eder. Ligament
zayıf ise sliding (kayıcı) herniler görülür.
Yanıt - E

9) Mide ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Fundus, ostium cardiacum seviyesinin yukarısında yer alır.
B) Corpus, aşağıda incisura angularis'e kadar uzanır.
C) Sol kenarı, curvatura gastricus (ventriculi) major olarak bilinir.
D) Ostium cardiacum, aorta ile yakından ilişkilidir.
E) Fundus gastricus, midenin en arka kısmında yer alır.
Midenin oblik bir pozisyonda yerleşmiş olmasından dolayı, fundus en arkada yeralır. En önde ise, pylorus yer
kaplar. Fundusun gaz ile daima dolu olması, seviyesinin yüksekte kalmasını sağlar. Özofagogastrik bileşke
T11; gastroduodenal bileşke (pylor) ise L1 seviyelerindedir.
Yanıt - D

10) Mide ile ilgili yanlış açıklamayı bulunuz?
A) Curvatura minor'una omentum majus tutunur.
B) Arka duvarı bursa omentalis'in ön duvarının alt yarısını oluşturur.
C) Parasempatikleri n. vagus'dan gelir.
D) Buradan kaynaklanan ağrı duyusu sempatik sistem içinde medulla spinalis'e gider.
E) Buradan kaynaklanan doluluk-boşluk hissi, n. vagus' la beyin sapına gider.
Omentum minus, midenin curvatura minor'una, omentum majus'un curvatura major'una tutunur. Curvatura
minor boyunca a. epigastrica dextra ve sinistra, omentum majus boyunca da a. gastroepiploica dextra ve
sinistra seyreder. Omentum minus ve mide bursa omentalis'in ön duvarını oluştururlar. Midenin parasempatik
lifleri n. vagus'la gelir. Doluluk-boşluk hissi yine aynı yolla merkeze iletilir. Ağrı hissini ileten lifler ise sempatik
sistem içinde uzanırlar.
Yanıt - A En iyi tavsiyeler
 

Silkroad server, Silkroad pvp serverlar Tanıtımları


Silkroad pvp server Online Silkroad oyununda private server tanıtımları Silkroad server pvp serverleri: Pvp serverlar oyna. En kaliteli ve en yeni metin2 serverler
tanıtımları.

Re: SİSTEMLER SİNDİRİM SİSTEMİ - Anatomi Soru Cevab

En iyiler, Rehber
11) Mide için hangisi yanlıştır?
A) Mide ile özofagus 11. torakal vertebra hizasında birleşir.
B) Mide ile duodenumun birleştiği yer 1. lumbal vertebra üst seviyesidir.
C) Arka yüzü bursa omentalis'e bakar.
D) Fundus'tan diyafragma'ya uzanan periton yapraklarına lig. gastrophrenicum denir.
E) Yalnızca sirküler düz kaslardan oluşmuştur.
Düz kaslar dıştan içe sırasıyla longitüdinal, sirküler ve oblik pozisyonlarda üç tabaka halinde dizilmişlerdir.
Yanıt - E
12) Aşağıdakilerden hangisi midenin arka yüzeyine komşu değildir? (Nisan - 2003)
A) Sol adrenal bez
B) Sol böbrek
C) Pankreas
D) Transvers kolon
E) Jejunum
Midenin arka yüzünde a.v.lienalis, sol böbrek ve böbrek üstü bezi, dalak, pankreas ve transvers kolonun bir
bölümü ve mezosu, parietal periton ve abdominal aorta ile v.cava inferior bulunur. Jejunum mide ile komşuluk
yapmaz.
Yanıt - E
13) Duodenum ile ilgili yanlış açıklamayı bulunuz?
A) Birinci bölümü 5 cm olup, Uumbal omurun sağında yer alır.
B) Bulbus kısmı önde lobus quadratus ve vesica fellae ile komşudur.
C) Papilla duodeni majoris, pars inferior duodeni'de bulunur.
D) Lenfatikleri nodi lymphatici pancreoticoduodenalis' e drene olur.
E) Başlangıcında plica circulares bulunmaz.
Duodenum ince barsakların ilk bölümüdür. Dört kısma ayrılır. İlk 2.5 cm'lik kısmı hariç retroperitoneal bir
organdır. Pankreas ve safra salgıları duodenuma dökülür.
Bu salgıları taşıyan kanallar, duodenuma papilla duodeni minor ve major'den açılırlar. Her iki papilla da
duodenumun ikinci kısmında yer alır. Bunları açıldığı yer 2. kısmın ortalarına doğru arka duvarda ampulla
vateri adını alır ve bu noktanın üstünde kalan bölüm mide dokusu gibi longitudinal plikalıdır ve truncus
coeliacus tarafından beslenirken altında kalan kısım ise jejunum dokusu gibi circuler plikalıdır ve a.
mesenterica superior tarafından beslenir.
Yanıt - C
14) Aşağıdaki arterlerden hangisinin dalları, duodenumu besleyen arterler arasında yeralmaz?
A) A. gastrica dextra
B) A. supraduodenalis
C) A. gastroduodenalis
D) A. gastrica breves
E) A. pancreaticoduodenalis superior ve inferior
Duodenumun kan ihtiyacı; a.gastrica dextra, aa.supraduodenales, a.gastroomentalis dextra, a.pancreaticoduodenalis
superior ve inferior tarafından
karşılanır.
Duodenumun ampulla vateri'in üstünde kalan kısmının kan ihtiyacı a. gastroduodenalis'in a.
pancreaticoduodenalis superior dalı tarafından sağlanırken geri kalan kısmının beslenmesi ise, a.
mesenterica superior'un bir dalı olan a. pancreaticoduodenalis inferior tarafından sağlanır.
Duodenumun ilk kısmının üst kesimleri aa. supraduodenales ile ilgilidir. Aa. supraduodenales değişken bir
özellik gösterir, a. gastroduodenalis (genellikle), a. hepatica (communis veya propria) ve a. gastrica
dextra'dan orijin alabilir.
Yanıt - D
15) Duodenum'un ilk (superior) kısmı için, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Foramen epiploicum'u alttan sınırlar.
B) Ductus choledochus'un önünde yer alır.
C) Vesica biliaris'in arkasında yer alır.
D) Villi intestinales bulunur.
E) Orta çizgisinin sol tarafından başlar.
Duodenumun bu parçası pylorus'tan başlar ve 1. vertebra lumbales'in sağ tarafında ilerler.
Yanıt - E
16) Papilla Vateri aşağıdakilerden hangi yapı içinde bulunur?
A) Mide
B) Duodenum
C) Pankreas
D) Karaciğer
E) İnce barsak
Bu yapı duodenumun ikinci parçası içinde bulunur ve ductus choledochus'un açılma yerinde oluşan
kabarıklıktır.
Yanıt - B
17) Ductus pancreaticus majus hangisine açılır? (Eylül- 1999)
A) Pars ascendens duodenum
B) Pars horizontalis duodenum
C) Pars descendens duodenum
D) Pars bulbus duodeni
E) Pars inferius duodeni
Ductus pancreaticus majus (Wİrsung) ve ductus choledochus birleşerek duodenumun 2. parçasına yani pars
descendens duodeni'ye arka duvarından ampulla vateri'den açılırlar. Ductus pancreaticus minus (Santorini)
1.kısım ile 2.kısım bileşkesine bazen de 1.kısma açılır.
Yanıt - C
18) Treitz bağı aşağıdaki yapılardan hangisinin aşıcı bağıdır? (Eylül - 1988)
A) Flexura coli sinistra
B) Flexura duodeno-jejunalis
C) Flexura coli dextra
D) Appendix vermiformis
E) Pericardium fibrosum
Treitz bağı lig.suspensorium duodeni'dir. Duodenumun 4.parçasını veya flexura duodenojejunalis'i
diafragmanın sağ crusuna asar bazen 3 ve 4.parçaları birlikte kuşatacak şekilde geniş olabilir.
Yanıt - B
19) Meckel divertikülü aşağıdaki barsak bölümlerinden hangisinde bulunabilen bir embriyolojik artıktır?
(Nisan - 1990)
A) Duodenum
B) Jejenum
C) İleum
D) Çekum
E) Rektum
Meckel divertikülü embriyoner dönemde var olan omfolomezenterik (vitellin) kanalın bir kalıntısıdır ileumun
distal ucunda ilioçekal valve (Bauhin kapağı) yakındır.
Yanıt - C
20) Peyer plakları aşağıdakilerden hangisinde en fazla miktarda bulunur? (Eylül - 2003)
A) Duodenum
B) Anal kanal
C) Çıkan kolon
D) Çekum
E) İleum
Agregat lenf nodları tonsilla'larda, appendix vermiformis'te ve distal ileum'da bol miktarda bulunurlar. Distal
ileumda görülen agregat lenfa foliküllerine PEYER plakları denir.
Yanıt - E En iyi tavsiyeler

Re: SİSTEMLER SİNDİRİM SİSTEMİ - Anatomi Soru Cevab

En iyiler, Rehber
21) Yanlış açıklamayı işaretleyiniz?
A) Plica circularis'ler ileumun distal kısmında jejunumdan daha belirgindir.
B) Peyer plakları ileumun distal yarısında ve mezanterin tutunduğu duvarın karşısında bulunur.
C) Dalak derinde yerleştiği için normalde palpe edilemez.
D) Ductus cysticus, ductus hepaticus communis ile birleşerek ductus choledochus'u oluşturur.
E) İnce barsakların tüm venöz kanı v. portae'ye açılır.
Jejunum ve ileum toplam 6 m. boyundadır. Aralarında tam bir anatomik sınır olmamasına rağmen bazı
özellikleri ile birbirlerinden tamamen ayrılırlar. Bu özelliklerden bazıları şöyle sıralanabilir:
Jejunum daha kalın duvarlı ve daha kırmızı renklidir.
Jejunumda geniş, çok sayıda ve sık yerleşmiş plicae circulares vardır. Bu oluşumlar ileumun üst bölümlerinde
küçük ve seyrektir. Distal ileumda ise yoktur.
Jejunumu besleyen arterler, sadece bir kavis (arcade) yaparak kesintisiz uzun dallar verirler (resim - a).
İleumu besleyen arterler ise iki veya daha fazla kavis yaparak kısa terminal dallar verirler (resim - b).
İleumun distal yarısında ve mezenterin tutunduğu kenarın karşısında Peyer plakları denen lenfoid dokular
mevcuttur.
Yanıt - A
22) Caecum ile ilgili yanlış açıklamayı bulunuz?
A) Kalın barsağın ilk bölümüdür.
B) Üst sınırına ileum açılır.
C) 3 taenia coli'nin birleştiği yerde appendix vermiformis bulunur.
D) Retroperitoneal bir organdır.
E) A. mesenterica superior'dan beslenir.
Caecum, kalın barsağın valva ileoceacalis'in altında kalan bölümüdür. Kolonda olduğu gibi ceacum'da da üç
tenia coli vardır. Bunlar apendix vermiformis'in ceacum'a açıldığı yerde birleşirler ve apendix'in longitudinal
kas tabakasını oluştururlar. Cea-cum'u a. mesenterica superior'un dalı a. ileocolica'dan gelen aa.caecales'ler
besler. Caecum sağ fossa iliaca' da yerleşmiştir ve tamamen peritonla çevrilidir. %10 oranında sekonder
retroperitoneal olarak da bulunabilir.
Yanıt - D
23) Colon ascendens ile ilgili yanlış açıklamayı bulunuz?
A) Ortalama 13 cm uzunluğundadır.
B) Sağ üreteri önden çaprazlar.
C) Ön yüzü omentum majus ve karın ön duvarı ile komşudur.
D) A. mesenterica superior'dan beslenir.
E) Parasempatikleri n. vagus'dan gelir.
Colon ascendens, ceacum'dan karaciğerin sağ lobunun alt yüzüne kadar uzanır ve burada flexura colica
dextra'yı yaparak sonlanır. Retroperitoneal bir organdır. Colon ascendens önde ince barsak, omentum majus
ve karın ön duvarı ile arkada m.iliacus, crista iliaca, m.quadratus lumborum, m.transversus abdominis'in
orijini, sağ böbreğin alt kutbu, n.iliohypogastricus ve n.ilioinguinalis ile komşudur.
Yanıt - B
24) Colon descendens ile ilgili yanlış açıklamayı bulunuz?
A) Ortalama 25 cm uzunluğundadır.
B) Regio lumbalis sinistra'da ve derinde bulunur.
C) Parasempatikleri n. vagus'tan gelir.
D) A. mesenterica inferior'dan beslenir.
E) Sekonder retroperitoneal bir organdır.
Colon descendens regio lumbalis sinistra'da bulunan retroperitoneal bir organdır. Önünde ince barsaklar,
omentum majus ve karın ön duvarı ile arkada sol böbreğin lateral kenarı, m. transversus abdominis'in orijini,
m. quadratus lumborum, crista iliaca, m. iliacus, m. psoas, n. iliohypogastricus, n. ilioinguinalis ve n. femoralis
ile komşudur. Colon descendens'i a. mesenterica inferior besler. Sempatik lifleri plexus mesentericus
inferior'dan, parasempatik lifleri ise sakral parasempatiklerden gelir.
Colon ascendens colon descendens'e göre daha önde yer alır, flexura coli dextra'da sinistra'ya göre daha
önde ve daha aşağı seviyede yerleşim gösterir.
Yanıt - C
25) Yanlış açıklamayı bulunuz?
A) Mesenterium'u oluşturan iki periton yaprağı arasında, ince bağırsaklara gelen damarlar, sinirler ve lenf
damarları bulunur.
B) Canalis analis'in alt yarısının lenf damarları, nodi lymphatici inguinales superficiales'in, superomedial
grubuna açılır.
C) Jejunum, ileuma oranla daha geniş, duvarları daha kalın ve kan damarlarından daha zengindir.
D) Duodenum, bulbus kısmı hariç sekonder retroperitoneal bir organ olup, buraya safra ve pankreas salgısı
açılır.
E) Plica semilunaris'ler ileum'da bol miktarda, jejunum' da ise daha az olarak bulunur.
Plica semilunaris'ler kalın barsaklarda bulunur. İnce barsakta bulunanlar plica circularis'lerdir.
Yanıt - E
26) Karaciğer için, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Venöz kanı, v. hepatica'larla v. cava inferior'a drene olur.
B) Nodi lymphatici mediastinales ve nodi lymphatici hepatici'nin her ikisine de lenf drenajı vardır.
C) N. phrenicus'lar tarafından uyarılır.
D) Gl. suprarenalis dextra ile direkt olarak komşuluk yapar.
E) Sol tarafta midenin önünde yer alır.
Karaciğerin uyarılması plexus coeliacus yoluyla olmaktadır. Plexus coeliacus'tan çıkan sempatik ve
parasempatik sinirler karaciğerin uyarılmasını sağlayan plexus hepaticus'u oluştururlar. Sempatikler T5-T9
kaynaklı n.splanchnicus majus, parasempatikler ise n.vagus'tan gelirler. Karaciğer patolojilerinde ağrı
sempatik liflerle T5-T9'a taşınır. Sağ tarafta n.phrenicus karaciğer kapsülünün ve safra kesesinin duyusal
innervasyonuna katılır. Ve bu bölgenin patalaojilerinde n.phrenicus nedeniyle sağ tarafta boyun bölgesine
yansıyan ağrı olur.
Yanıt - C
27) Aşağıdaki karaciğer ligamentlerinden hangisi saf periton değildir?
A) Lig.coronarium hepatis
B) Lig.falciforme hepatis
C) Lig.triangulare dextrum
D) Lig.triangulare sinistrum
E) Lig.teres hepatis
Karaciğerin area nudae'sı hariç tamamı peritonla örtülüdür. Karaciğeri diafragmaya asan kısa ligamentlere
lig.coronarium denir bunların karaciğer uçlarındaki son kısımlarında lig.triangulare adı verilir. Karaciğeri sağ
ve sol loba ayırıp göbeğe uzanan içinde v.umbilicalis'i de bulunduran bağ lig.falciforme hepatis'tir. Fötal
hayattan sonra oblitere olan vena umblicalis lig.teres hepatis adını alır ve saf periton değildir.
Karaciğeri önden ve arkadan saran visseral periton yaprakları karaciğerin alt kutbunda porta hepatis
yapılarını da içlerine alarak midenin küçük kurvaturuna atlarlar bu iki yaprak visseral periton yapısına
omentum minus denir. Omentum minus'un sağ kenarı içinde kalan porta hepatis yapıları nedeniyle kalın
görünür ve lig.hepatoduodenale adını alır (içinde: V.portae, a.hepatica propria, ductus choledochus, plexus
hepaticus otonomicus ve lenfatikler bulunur).
Omentum minus'un sol kenarı içinde de a.v.gastrica sinistra'lar yer alır ve kalındır o nedenle
lig.hepatogastricum adını alır.
Yanıt - E
28) Hangisi porta hepatis'te yer almaz?
A) Arteria hepatica propria
B) Vena porta
C) Ductus choledochus
D) Vena hepaticae
E) Plexus hepaticus
Porta hepatis'te (lig.hepatoduodenale içinde de aynı) a.hepatia propria, v.porta, ductus choledochus, plexus
hepaticus ve karaciğer lenfatikleri bulunur.
Venae hepaticae area nudae'den geçerek v.cava inferior'a dökülür. Porta hepatis'te yer almaz.
Portal triad (Glisson triadı): a. hepatica porpria'nın bir dalı, v. porta'nın bir dalı ve bir safra kanalından oluşur,
vena centralis'ler yer almaz'
Yani özetle mikroskobik boyutta v. centralis, makroskobik boyutta ise w. hepaticae'ler farklı
lokalizasyonludurlar.
Yanıt - D
29) Aşağıdakilerden hangisi ligamentum hepatoduodenale'nin içinde yer almaz? (Nisan-2000/ Eylül-2001)
A) A. gastrica dextra
B) V. porta
C) A. hepatica propria
D) Duct. coledochus
E) Plex. hepaticus
Lig.hepatoduodenale içinde her zaman yer alanlar: A.hepatica propria, ductus choledochus, ductus hepaticus
comminis ve v.porta'dır. Arter olduğuna göre otonom pleksus mutlaka olacaktır ve ayrıca lenfatikler de burada
yer alır. A.gastrica dextra bulunmaz. Aynı soru 2001 eylülde a.gastrica dextra yerine w.hepaticae konularak
soruldu w.hepaticae porta hepatis yapısı değildir, area nuda'dan çıkıp vena cava inferior'a dökülür.
Lig.hepatoduodenale içinde yer almaz
Yanıt - A
30) Karaciğerin aşağıdaki bölümlerinden hangi si periton ile örtülüdür?
A) Vesica fella ile komşu olan kısmı
B) V.cava inferior ile komşu olan kısmı
C) impressio renalis
D) Diaphragma'ya tutunduğu yer
E) Porta hepatis
Karaciğerin sağ böbrekle komşu olduğu kısmı, periton ile kaplıdır. Sağ böbrekle karaciğer arasında bir
çıkmaz oluşur buna Morison poşu veya recessus hepatorenalis denir ve yatan kişide intraperitoneal sıvı
burada birikir.
Yanıt - C En iyi tavsiyeler

Re: SİSTEMLER SİNDİRİM SİSTEMİ - Anatomi Soru Cevab

En iyiler, Rehber
31) Hangisi ekstrahepatik safra yollarından değildir? (Eylül - 1987)
A) Ductus confluendes
B) Ductus deferens
C) Ductus choledochus
D) Vesicae fellae
E) Ductus hepaticus communis
Ductus hepaticus sinister ve dexter, ductus hepaticus communis, ductus cysticus, ductus confluendes, ductus
choledochus ekstrahepatik safra yollarıdırlar. Ductus deferens sperm yollarındandır.
Yanıt - B
32) Karnın ön duvarı açıldıktan sonra, en yüzeyel konumda yer alan yapı aşağıdakilerder hangisidir?
(Eylül - 2000)
A) Omentum majus
B) Omentum minus
C) Mezenterium
D) Sigmoid mezokolon
E) İleum
Karın ön duvarı açıldıktan sonra en yüzeyel yapı visseral peritonun oluşturduğu omentum majustur. Karın
duvarında sırasıyla şu yapılar bulunur:
1- Deri
2- Facia superficialis lamina superficialis Deri altı yağ dokusu (Camper fasyası)
3- Facia superficialis lamina profunda (Scarpa fasyası)
4- M.rectus abdominis
5- M.obliquus externus abdominis
6- M.obliquus internus abdominis
7- M.transversus abdominis
8- Fasya transversalis (fasya profunda)
9- Peritonum parietale
10- Peritonum visserale (omentum maius)

33) Omentum minus için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Karaciğer, mide ve duodenum'un ilk bölümü arasında uzanır.
B) Bursa omentalis'in ön duvarının üst bölümünü oluşturur.
C) V. porta hepatis'i içerir.
D) A. hepatica communis'i içerir.
E) Fissura ligamenti teretis'e doğru uzanır.
Omentum minus'un serbest sağ kenarı ductus biliaris a. hepatica ve v. porta hepatis'i içerir ve
lig.hepatoduodenale adını alır. Ligamentum teres hepatis karaciğerin visseral yüzeyi üzerindeki fissuraya
geçer ve porta hepatis'teki v. porta hepatis'in sol dalını umbilicus'a birleştirir vena umblicalis kalıntısıdır
omentum minus ile değil lig.falciforme hepatis'le ilişkilidir. Lig.teres hepatis lig.falciforme hepatis'in alt
kenarına yakın içinde yer alır.
Yanıt - E
34) Bursa omentalis'in komşulukları hakkında hangisi yanlıştır?
A) Ön duvarında mide bulunur
B) Arka duvarında sol böbrek bulunur.
C) Arka duvarında pankreas bulunur.
D) Ön duvarında omentum minus yer alır
E) Aka duvarında colon transversum yer alır.
Bursa omentalis'in ön duvarında mide ve omentum minus, arka duvarında pankreas, sol böbrek, sol glandula
suprarenalis bulunur, transvers kolon ise alt duvarında yer alır.
Yanıt - E
35) Dalak aşağıdaki bağlardan hangisinin üzerinde yer alır? (Eylül - 2002)
A) Ligamentum phrenicocolica sinistra
B) Ligamentum gastrolienale
C) Ligamentum pancreaticolienalis
D) Ligamentum phrenicolienale
E) Ligamentum falciforme
Mezokolon transverumun sol kenarı diyaframa kadar uzanarak flexura coli sinistra ile diyafram arasına
kalınlaşarak ligamentum phrenicolica sinistra adını
alır dalak bu bağın üzerine yerleşir, bu nedenle splenomegali durumunda direk olarak aşağı inemez mediale
doğru büyür ve Traube alanını kapatır.
Yanıt - A
36) Pankreas ile ilgili yanlış açıklamayı bulunuz?
A) Ductus pancreaticus, duodenumun ikinci bölümüne açılır.
B) Büyük ölçüde a. lienalis'in dallarından beslenir.
C) Proc. uncinatus, a. mesenterica inferior'un arkasından geçer.
D) Hem endokrin hem de ekzokrin salgısı vardır.
E) Ductus choledochus, caput pancreatis'in arka kısmından geçer.
Pankreas hem ekzokrin hem endokrin salgı yapan retroperitoneal bir organdır. Caput'u duodenum'un
konkavitesi içinde yer alır. Pankreasın kanalları duodenumun 2. kısmına açılırlar ve genellikle iki tanedirler.
Bunlar, ductus pancreaticus major ve ductus pancreaticus accessorius'tur.
Pankreası besleyenler a. lienalis, a.pancreaticoduodenalis superior ve inferior'dur. Caput pancreatis'in
processus uncinatus denen bir bölümü daha vardır ve önünden a. mesenterica superior geçer. Pankreas
önde colon transversum, mesocolon transversum, bursa omentalis ve mide ile, arkada ductus choledochus,
v. porta, v. lienalis, vena cava inferior, aorta, a. mesenterica superior'un orijini, m. psoas major (sol), gl.
suprarenalis (sol), sol böbrek ve hilum splenicum ile komşudur.
Yanıt - C

37) Pankreas ile ilgili yanlış açıklamayı bulunuz?
A) Peritoneum ile tamamen çevrelenmiştir.
B) Genellikle iki esas kanalı vardır.
C) V. renalis dextra ve sinistra'nın önünde yer alır.
D) Vasa mesenterica superior'un arkasında uzanan processus uncinatus'u vardır.
E) Ligamentum lienorenale içinde uzanan parçasına cauda pancreatis adı verilir.
Pankreas (sekonder) retroperitoneal bir organdır.
Yanıt - A
38) Pankreas ile ilgili doğru açıklamayı bulunuz?
A) N. vagus, pankreas'ın sekresyonunu azaltır.
B) Corpus pancreatis'in ön yüzü, ductus choledochus ile komşudur.
C) Margo superior'una mesocolon transversum yapışır.
D) Sadece endokrin bir bez olup salgısını doğrudan dolaşım sistemine boşaltır.
E) Sekonder retroperitoneal bir organ olup, bursa omentalis'in arka duvarında bulunur.
N. vagus, pankreasın sekresyonunu artırır. Ductus choledochus, corpus pancreatis'in arka yüzündeki oluktan
veya dokusu içerisinden geçer. Mesocolon transversum, pankreasın ön-alt kenarına tutunur. Pankreasın hem
iç hem de dış salgısı vardır.
Yanıt - E
39) Hangisi retroperitoneal değildir?
A) Ampulla recti
B) Pankreas
C) Dalak
D) Colon ascendens
E) Colon descendens
Intraperitoneal organlar:
Dalak, mide, karaciğer, safra kesesi, duodenumun 1.kısmı, pankreasın caputu, jejenum, ileum.caecum ve
appendix vermiforis, colon transversum ve colon sigmoideum, rektumun üst kısmı, uterus (servix hariç), tuba
uterinalar ve overler, testis, v.portae hepatis.
Retroperitoneal organlar:
Primer retroperitonealler: Böbrekler, mesane, ampulla recti, vesica biliaris ve cervix uteri
Sekonder retroperitonealler: Colon ascendens ve colon descendens, pankreas, 1.kısmı hariç duodenum
Ekstraperitoneal organlar: Canalis analis, ürethra, ductus deferens, vagina, gl.suprarenalis, vena cava
inferior ve aorta abdominalis
Yanıt - C
40) Rektum için, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Ön yüzü, tamamiyle peritoneum ile kaplıdır.
B) Teniae coli'si vardır.
C) Appendices epipioicae'si vardır.
D) A. mesenterica superior'un terminal dallarından biri ile beslenir.
E) Muköz zar ve stratum circulare içeren kalıcı plica transversalis recti bulunur.
Peritoneum rektumu bütün uzunluğu boyunca önden çevrelemez. İlk 1/3'ü için anterior ve lateral yüzeyleri;
orta 1/3'ü için sadece anterior yüzeyi peritoneum ile çevrilidir. Son 1/3'ünde peritoneum bulunmaz.
Rektumun mukozası, stratum circulare ile birlikte üç adet plica transversalis rectileri oluştururlar.
Yanıt - E En iyi tavsiyeler

Re: SİSTEMLER SİNDİRİM SİSTEMİ - Anatomi Soru Cevab

En iyiler, Rehber
41) Hangisi periton yapısı değildir?
A) Mesocolon transversum
B) Ligamentum falciforme hepatis
C) Omentum majus
D) Plica umblicales laterales
E) Tenia coli
Tenia'lar periton oluşumu değildir. Diğerleri peritondur. Mesosu olan tüm organlar intraperitonealdir
(mesoovarium, mesometrium, mesosalpinx = üçü birleşerek lig.latum uteri adını alırlar, mesocolon
transversum, mesocolon sigmoideum, radix mesenterii)
Yanıt - E En iyi tavsiyeler


» Ads
  • pvp serverler
  • En iyi metin2, knight, silkroad ve diğer oyunların pvp serverlar wslik editsiz editli pvp serverler oyunları için yukarıdaki sitemizden bilgilenebilirsiniz.
  • En iyiler ilan ver