Durumum forum
Durumum soru sor Durumum yeni sorular
Kullanıcı Adı-Soyadı: Parola:
 

Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Biyoloji Terimleri Sözlüğü

En iyiler, Rehber
1) Absisyon Tabakası (): Yaprak sapının dip kısmında yer alan, birbiriyle gevşek olarak bağlantılı, ince duvarlı hücrelerden oluşan özel bir tabaka. Bu hücre tabakası, yaprağın bağlantısını zayıflatır ve yaprak dökümüne olanak verir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Absorpsiyon (Eski Yunanca: Ab-den+sobere-emme): Bir maddenin deri ve sindirim kanalı mukozası tarafından alınması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Absorpsiyon spektrumu (): Işığın bir maddeden geçerken emilen özel dalga boylarının enerji miktarı için bir ölçü. Her molekül kendine özgü bir absorpsiyon spektrumuna sahiptir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Adaptasyon (Uyum): Bir canlının kendi çevresine uyması, uymayı gerçekleştiren olaylar, canlının çevresi içinde yaşamasına olanak veren özellik.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Adaptif Dallanma (): Bir atasal türden farklı habitatlarda yaşayan türlerin evrimleşmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Adenin (Eski Yunanca: Aden-bez): Enerji iletiminde önemi olan nükleik asit ve nükleotidlerin adenozin tri fosfat (ATP), adenozin di fosfat (ADP), adenilik asit (AMP) bileşeni.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Adenozin Tri Fosfat (ATP): Adenin, riboz ve üç fosfat grubu içeren bir organik maddedir. Biyolojik sistemlerdeki enerji iletiminde birinci derecede önemlidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Adipoz (Latince: Adiposis-yağa ait): Yağın depolandığı doku ya da yağ.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Adventif Kök (Ek kök) (Latince: Ad-ya+Venire-gelmek): Normal olmayan bir yerden (gövdeden) çıkan kök.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Aerobik (Eski Yunanca: Aero-hava): Yalnız moleküler oksijen bulunduğu zaman gelişme ya da metabolizleme.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Afaziya (Eski Yunanca: A-yok+Phasis-konuşma): Beyin merkezlerinin hastalanması ya da zedelenmesi sonucu olarak bazı sembolleri (yazı ve söz olarak) tanıyamama durumu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Aglütinasyon (Latince: Agglutinare-bir şeyi yapıştırmak): Bir sıvı içinde dağınık halde bulunan hücre ya da parçacıkların kümeleşmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Agnata (Eski Yunanca: Anathos-çene): Çenesiz balıklar. Lampetra sp., Mirine sp. ve bir çok sonu gelmiş türü içeren omurgalı sınıfı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Akondroplaziya (Eski Yunanca: A-değil+Chondros-kıkırdak+Plasscin-o): Yetersiz kemik oluşumuna ve cüceliğe neden olan kemik gelişim ve olgunlaşmasında kalıtsal bozukluk.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Akromegali (Eski Yunanca: Akron-kol ve bacaklar+Megalo-büyük): İskete kol ve bacaklar, burun, çene, el ve ayak parmaklarının fazla büyümesi. Hipofiz bezinden büyüme hormonun fazla salgılanması sonucu oluşabilir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Akrozom (Eski Yunanca: Akron-kol ve bacaklar+Soma-vücut): Sperma hayvancığının baş bölgesini örten şapka gibi yapıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Aksiyon Potansiyeli (): Faaliyette bulunan herhangi bir dokuda bir kas kasılırken ve salgı yaparken, sinirden impuls geçerken duyarlı bir aygıtla saptanabilen düşük güçte bir akım.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Akson (Eski Yunanca: Axon-dingil): Sinir impulsunu hücreden öteye götüren sinir lifi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Aktif Taşıma (Active Transportion): Bir maddenin, enerji harcanmasını gerektiren bir işlemle hücre membranı aracılığıyla, yoğunluk farkına bağlı olarak içe ya da hücre dışına taşınması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Aktin (): Kasta bulunan bir proteindir. Miyozinle birlikte kasın, kasılma ve gevşe mesini sağlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Alarm Renkliliği (): Bazı hayvanların yaşamlarını sürdürmek için gösterdikleri renk adaptasyonları. Predatörler, parlak, belirgin renkler taşıyan bu hayvanların zehirli ya da tatsız olduğunu sanarak onları yemekten çekinirler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Alel (Eski Yunanca: Allelon-iki şeyden biri): Kromozomun belli bir yerinde (lokus) görülebilen, bir genin değişik formlarıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Alerji (): Çevredeki bir maddeye karşı saman nezlesi, deri kızarması ya da astım biçiminde oluşan aşırı duyarlılık.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Algler (): Gelişme sırasında embriyo teşkil etmeyen ve iletim dokusundan yoksun olan ve klorofil içeren büyük bitki gruplarından biridir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Allontois (Eski Yunanca: Allas-sosis+Eidos-şekil, biçim): Sürüngen, kuş ve memeli hayvanların embriyo örtülerinden biridir. Sindirim kanalının son kısmından gelişen ve embriyonik sidik kesesi ya da koryona giden ve çıkan kan damarlarının kaynağı olan kese.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Alveol (Latince: Alveus-içi boş): Torba biçiminde küçük boşluk ya da genişlemiş kısımdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Amensalizm (): Biri ötekinden olumsuz olarak etkilendiği halde ikincisinin birinci türün bulunmasından zarar görmemesi durumudur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Aminoasit (): Bir amino (-NH2) grubu ile bir karboksil (-COOH) grubu içeren bir organik bileşiktir. Aminoasitler, proteinleri oluşturmak için peptid bağlarıyla zincir biçiminde birbirine bağlanabilir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) Amipsi Hareket (Eski Yunanca: Amoibe-değişme+Eidos-form): Bir hücrenin yalancı ayaklar yoluyla yaptığı hareket.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Amniyon (Eski Yunanca: Amnion-kuzu): Sürüngen, kuş ve memeli hayvanların embriyo örtülerinden biridir. Embriyo etrafında su dolu kesedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Anabolizma (Eski Yunanca: Anamole-atma): Enerji depolama, yani hücresel madde yapımını ve büyümeyi sağlamak üzere basit moleküllerin karmaşık molekülleri oluşturmasına neden olan kimyasal reaksiyonlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

32) Anaerobik (Eski Yunanca: An-yok+Aero-hava+Bios-yaşam): Yalnız moleküler oksijenin yokluğunda gelişme ya da metabolizleme.
Zümre: Biyoloji Zümresi

33) Anafaz (Eski Yunanca: Ana-yukarı, geri, tekrar+Phasis-evre): Mitoz ya da mayoz hücre bölünmesinde metafazı izleyen ve kromozomların kutuplara doğru çekilmeye başladığı evre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

34) Anaflaksis (Eski Yunanca: Ana-yukarı, geri, tekrar+Phylaksis-k): Organizmanın yabancı protein ya da başka maddelere karşı normalin üstünde aşırı reaksiyonu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

35) Analog (Eski Yunanca: Analogos-orana göre): Görünüş ve işlerde benzer fakat köken bakımından farklı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

36) Androjen (Eski Yunanca: Andros-insan+Gennan-üretmek): Testesteron ya da öteki erkek eşey hormonlarından biri gibi erkek özelliğini veren herhangi bir maddedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

37) Angiospermler (Eski Yunanca: Angeion-damar+Sperma-tohum): Gerçek çiçekli trakeo fitler, çiçek ve meyvaya sahip, tohumları kapalı bir ovaryum içinde bulunan bitkilerdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

38) Anhidrobağlar (Eski Yunanca: Anhydros-susuz): İki molekül arasında su çıkması yoluyla oluşan bağlardır. Örneğin, bir molekülden OH-, ötekinden H+ iyonu çıkarak.
Zümre: Biyoloji Zümresi

39) Anter (Eski Yunanca: Antheros-çiçeklenme): Çiçekli bir bitkide erkek organlardan biri, için de haploid spor ya da polen taneciklerinin oluştuğu polen keselerini (mikrospo rangium) içeren stamen kısmıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

40) Anteridyum (Latince: Antera-çiçekten yapılan ilaç+Eski Yunanca): Çiçeksiz bitkilerde spermlerin oluştuğu erkek organdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

41) Anterozoid (): Mantarlarda hareketli eşeysel hücre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

42) Antibiotikler (Eski Yunanca: Anti-karşıt+Bios-yaşam): Mikro organizmalar tarafından meydana getirilen ve seyreltik çözelti halinde bakterilerin ve başka mikroorganizmaların gelişmesini engelleme, ya da onları tahrip etme yeteneğine sahip maddelerdir. İnsan, hayvan ve bitki hastalıklarının tedavisinde geniş ölçüde kullanılmıştır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

43) Antidiüretik Hormon (Eski Yunanca: Anti-karşıt+Diuretikus-sidik meydana): Böbrek borucuklarında suyun geri emilmesini denetleyen ve hipofizin arka lobundan salgılanan hormondur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

44) Antijen (Eski Yunanca: Anti-karşıt+Gennan-meydana getirmek): Bir organizmada özgül antikorların yapılmasını başlatan protein ya da protein+polisakkarit bileşiminde bir yabancı maddedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

45) Antikor (Antibody): Kan ya da dokularda bulunan bazı yabancı maddelere karşı tepki olarak oluşturulan proteindir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

46) Antimetabolitler (Eski Yunanca: Anti-karşıt+Metabollein-değiştirmek): Normal fizyolojik işlev için gereksinen maddelere sıkı yapısal benzerlik gösteren maddeler, esas metabolitin kullanılmasını engelleyerek ya da onun yerini alarak etkisini gösterir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

47) Antitoksin (Eski Yunanca: Anti-karşıt+Toxicon-zehir): Bakteri tarafından salınan toksine (genellikle protein) karşı meydana getirilen bir antikor. (Antibody)
Zümre: Biyoloji Zümresi

48) Antosiyanin (Eski Yunanca: Antho-çiçek+Kyanos-mavi): Kırmızı, mor ve mavi çiçeklerde ki bir renk maddesidir. Hidrolize olunca antosiyonidin ve şeker meydana getiren glikozitler oluşur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

49) Anyon (Eski Yunanca: Ana-yukarı+İon-giden): Negatif yük taşıyan iyon.
Zümre: Biyoloji Zümresi

50) Apikal Meristem (Latince: Apex-tepe+Eski Yunanca: Merizein-taksim e): Kök ya da gövde ucunda bulunan farklılaşmamış embriyonik doku.
Zümre: Biyoloji Zümresi

51) Apoenzim (Eski Yunanca: Apo-den+En-içinde+Zyme-maya): Enzimin protein kısmıdır. Tam işlevsel enzim haline gelmek için özgül bir koenzime gereksinim duyar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

52) Arkegonyum (Eski Yunanca: Arche-başlangıç+Gonos-döl): Çiçeksiz bitkilerde yumurtanın oluştuğu dişi organ.
Zümre: Biyoloji Zümresi

53) Arkenteron (Eski Yunanca: Arche-başlangıç+Enteron-bağırsak): Gastrulanın ortasında endodermle sarılı boşluk, ilk bağırsak.
Zümre: Biyoloji Zümresi

54) Arter (): Kanı yürekten vücudun çeşitli bölgelerine götüren kalın esnek duvarlı damar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

55) Arteriol (Eski Yunanca: Arteria-atardamar): Kılcal damarın ucundaki küçük atardamar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

56) Artropod (Eski Yunanca: Artrhon-eklem+Pous-bacak): Böcek ya da krustase gibi eklembacaklı bir omurgasız hayvan.
Zümre: Biyoloji Zümresi

57) Asetilkolin (): Organik bir baz olan kolinin asetik asitle esteridir. Normal olarak sinirlerin ucundan salgılanır. Sinir impulsunun sinapstan geçişini sağlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

58) Asidozis (): Vücuttan baz kaybı ya da asit birikmesiyle beliren patalojik durumdur. Yüksek hidrojen yoğunluğuyla belirlenir. (Düşük pH)
Zümre: Biyoloji Zümresi

59) Asit (Latince: Acidus-ekşi): Molekül ya da iyonlar su içinde hidrojen iyonlarını (proton) veren bir maddedir. Asitler ekşi bir tada sahiptir, mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir ve bazlarla birleşerek tuzları oluşturur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

60) Askospor (Eski Yunanca: Askos-torba+Sporos-tohum): Özel bir spor muhafazası içinde bulunan, genellikle sekiz spordan oluşan dizi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

61) Ateliozis (Eski Yunanca: Ateleia-tam olamama): Hipofizle ilgili cücelik.
Zümre: Biyoloji Zümresi

62) Atom (): Elementin kimyasal özelliğine sahip en küçük parçasıdır. Proton, nötron ve çekirdeğin çevresinde özgül bir yörünge üzerinde dönen elektronlardan oluşmuştur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

63) Atom Yörüngesi (): Atom çekirdeği etrafında bir elektronun izlediği yol.
Zümre: Biyoloji Zümresi

64) Atreziya (Eski Yunanca: A-yok+Tresis-delik): Normal vücut deliği, geçit ya da boşluğunun yokluğu ya da kapalılığı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

65) Atriyum (Eski Yunanca: Atrion-salon, hol): Bir başka yapı ya da organa geçme olanağını veren odacık. Venadan kanı alan ve karıncığa pompalayan yürek odacığı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

66) Avikularya (Latince: Avicula-kuş): Kuş başına benzeyen Briyoza kolonisinin bir üyesi.

B

1) Bakteri (Latince: Bacterion): Küçük bir hücreli mikroorganizmadır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Bakteriyofaj (Latince: Bacterion-küçük çubuk+Eski Yunanca: Phage): Bakteri hücresine giren ve öldürebilen virüs.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Basımlama (Imprinting): Yumurtadan yeni çıkmış bir kuş yavrusunun ya da yeni doğmuş bir memeli yavrusunun ilk birkaç saat içinde bir objeyle kuvvetli bir sosyal ilişki kurarak çabuk öğrenme biçimidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Basil (Latince: Bacillum-küçük memur): Çubuk biçimindeki bakteridir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Baz (): Suda çözündüğü zaman hidroksil iyonu veren bileşiktir. Kırmızı turnusolu maviye dönüştürür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Bazal Metabolizma Hızı (): Besin alınmaması ve hareketsizlik koşulunda, vücudu canlı tutmak için gerekli olan enerji tüketimidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Bazidiyum (Eski Yunanca: Bazis-temel): Yüksek mantarların topuz biçiminde olan ve spor üreten organıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Bentos (Eski Yunanca: Benthos-deniz dibi): Göl ya da denizin dip fauna ve florası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Besin Zinciri (): En son enerji kaynağı olan bitkiden enerjiyi ileten organizmaların dizisidir. Bu dizideki her fert kendisinden bir öncekini yer ve kendinden bir sonraki tarafından yenir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Biküspid (Latince: Bi-iki+Cuspis-uç): İki sivri uç ya da kapakçığa sahip olma.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Binomial Nomenklatür (İkili adlandırma): Organizmaları cins ve tür adından oluşan iki isimle adlandırma sistemidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Birefrigens (Latince: Bi-iki+Refringere-kırmak): Bir maddenin çözelti halinde ışığı farklı konumda değişik olarak kırma özelliği.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Birim Zar (): Birçok hücre organelinde bulunan zar yapısı tipi. İki tarafta protein moleküllerinin oluşturduğu tabakalar, bunların arasında sandviç biçiminde lipid ve öteki moleküllerin yer aldığı zar yapısı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Biyoessey (Eski Yunanca: Bios-yaşam+Assay-deneme): Biyolojik etken bir maddenin etkinliğini, canlı organizma üzerinde göstererek saptama.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Biyolojik Oksidasyon (): Mitokondrideki elektron ileticisi aracılığıyla bir atom ya da molekülden elektron alınması olayıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Biyolojik Saat (): Bir bitki ve hayvanın dış ve iç faaliyetinin, çevresinin düzenli çevrimsel değişmesine uyması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Biyolüminesens (Eski Yunanca: Bios-yaşam+Latince: Lümen-ışık): Bir hücre ya da hücredeki enzim sistemi tarafından ışık çıkarılması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Biyom (Eski Yunanca: Bios-yaşam+Ome-kitle): İklim, fiziksel ve biyolojik çevre etmenlerinin karmaşık etkileşimi sonucunda oluşan ve kolayca belirlenen büyük kommünite.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Biyomas (): Belli bir habitatta bulunan organizmaların toplam ağırlığı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Biyosfer (): Yeryüzünde canlı organizmalar tarafından işgal edilen hava, toprak ve su katlarının tümüdür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Biyotik Potansiyel (): Tüm çevre koşulları optimum yaş dağılımı kararlı olan bir populasyonda doğuştan artış gücü.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Blastosöl (Eski Yunanca: Blasios-tohum+Koilos-oyuk, boşluk): Döllenmiş yumurtanın oluşturduğu hücre kümesi ortasında içi sıvı dolu boşluk. (Blastula evresi)
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Blastula (Eski Yunanca: Blastos-tohum): Döllenmiş yumurta hücresinin bölünmesiyle oluşan ortası sıvı ile dolu bir hücre tabakasından ibaret küresel yapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Bowman Kapsülü (Sör William BOWMAN; 19.yüzyıl İngiliz hekimi): Her böbrek borucuğunun ucunda kılcal damar yumağını (glomerulus) saran hücrelerin oluşturduğu çift duvarlı kese.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Brakifalanji (Eski Yunanca: Brachys-kısa+Log-kütük): Bir ya da daha fazla parmağın kısa oluşu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Brakilidaktili (Eski Yunanca: Brachys-kısa+Dactylos-parmak): El ve ayak parmaklarının anormal kısalığı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Brakipoda (Latince: Brachium-kol): İki kabuğa ve içte, üzerinde kirpikli tentakülleri bulunan, iki kıvrımlı kola sahip deniz organizmalarının dahil olduğu filum.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Brakisefal (Eski Yunanca: Brachys-kısa+Kephale-boş): Dar kafatasına sahip olan, yuvarlak kafalı, kafatası indeksi 80 ya da daha fazla olan.
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) Brankiyal (Eski Yunanca: Branchion-solungaç): Solungaç bölgesine ait.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Briyofitler (Eski Yunanca: Brios-yosun+Phyton-bitki): Bitkiler dünyasında kara yosunları ve ciğer otlarının bulunduğu filum.
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Briyoza (Eski Yunanca: Brios-yosun+Zoe-yaşam): Yosun hayvancıkları. Kayalar üzerinde yosunu andıran dallı, güzel görünüşlü bir hayvan türünün kolonisi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

32) Brown Hareketi (Robert BROWN 19.yüzyıl botanikçisi): Bir çözelti ya da süs pansiyon içinde küçük parçacıklarının, su moleküllerine çarpmasından ileri gelen harekettir.
Zümre: Biyoloji Zümresi En iyi tavsiyeler
 

Silkroad server, Silkroad pvp serverlar Tanıtımları


Silkroad pvp server Online Silkroad oyununda private server tanıtımları Silkroad server pvp serverleri: Pvp serverlar oyna. En kaliteli ve en yeni metin2 serverler
tanıtımları.

Re: Biyoloji Terimleri Sözlüğü

En iyiler, Rehber
1) Chrysophyta (Eski Yunanca: Chrysos-sarı+Phyton-bitki): Sarı-kahverengi algler.

1) Çekinik (resesif) Genler (): Bir homolog kromozom takımının her iki üyesi tarafından taşınmadıkça fenotipini ifade edemeyen genlerdir. Yani etkisini yalnız homozigot durumda ya da "çift-doz"da olunca gösteren genlerdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Çevresel Direnç (): Bir türün maksimum çoğalma hızını engelleyen fizyolojik ve biyolojik etmenlerin toplamı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Çomak (): Zoolojide özellikle donuk ışığa ve alaca karanlık beyaz görüntüye duyarlı olan retinanın çomak şeklindeki fotoreseptör hücreleridir.

1) Dalton (John DALTON, 18.Yüzyıl İngiliz fizikçisi): Moleküler ağırlık birimi. Bir hidrojen atomu ağırlığı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Deaminasyon (): Bir aminoasit ya da başka bir organik bileşikten bir –NH2 (amino) grubunun ayrılması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Dehidrogenasyon (Latince: De-ayrı+Eski Yunanca: Hydro-su): Bir molekülden hidrojen atomlarının ayrılması şeklindeki bir oksidasyon tipi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Dekarboksilasyon (): Bir organik bileşikten bir -COOH (karboksil) grubunun ayrılması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Delaminasyon (Latince: De-ayrı+Lamina-tabaka): Blastodermin embriyonik gelişimi sırasında, üstte ektoderm ve altta endoderme ayrılması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Denatürasyon (): Primer yapısını bozmadan bir protein, nükleik asit ya da bir başka makromolekülün fiziksel özelliklerinin ve üç boyutlu yapısının değişimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Dengeli Polimorfizm (Eski Yunanca: Poly-çok+Morphe-biçim): Ayrı ve zıt seçme baskısı ile sağlanan heterozigot ve homozigot karışımı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Denitrifikasyon (): Amonyağın serbest azota çevrilmesidir. Örneğin bazı bakteriler enzimleri yardımıyla denitrifikasyon yaparlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Dentrit (Eski Yunanca: Dendron-ağaç): Bir sinir impulsunu hücresel gövde boyunca ileten tipik biçimde dallı sinir lifi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Deoksiriboz (): Ribozdan bir oksijen atomu eksik olan beş karbonlu bir şekerdir. DNA'nın bileşenlerinden biridir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Deri Değiştirme (Latince: Mutare-değiştirmek): Saç, tüy ve dış iskelet gibi bir dış örtünün atılması ve yerine yenisinin yapılması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Dermis (Eski Yunanca: Derma-deri): Omurgalı derisinin iç tabakası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Desiduoz (Latince: Decidere-dökülmek): Kalıcı olmayan, erginleştiğinde dökülen. (genellikle yaprak döken odunlu bitkiler için kullanılır)
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Desmosomlar (): Karşılıklı iki hücre yüzeyinde kesikli olarak bulunan ve hücreler arası boşluklarla ayrılan düğme biçimindeki plakalardır. Hücreleri bir arada tutmaya yararlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Detoksifikasyon (): Bir maddenin zehirli etkisini azaltan enzimatik olaylar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Deuterostom (Eski Yunanca: Deuteros-ikinci+Stoma-ağız): Blastoporu arka uçta (ağızdan uzakta) bulunan ve ön uçta yeniden meydana gelen hayvan.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Dış Çaprazlama (): Farklı soylara ait bireyler arasındaki eşleşme.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Diapoz (Eski Yunanca: Dia-arasında+Pausis-durma): Bir böceğin hayat devresinde inaktif olduğu evre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Diastol (Eski Yunanca: Diastole-çekme, uzama): Yürek kaslarının, özellikle ventrikül kaslarının gevşemesi. Bu sırada lümen kanla dolar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Diferensiasyon (): Farklılaşma. Daha ergin duruma doğru gelişme, daha basit bir hücreden özelleşmiş bir hücre durumuna değişme.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Difüzyon (Yayılma): Moleküllerin kinetik enerjileri nedeniyle çok yoğun bir bölgeden az yoğun bir bölgeye hareketleri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Digitigrat (Latince: Digitus-parmak+Gradus-adım): Yalnız parmakları toprağa değen köpek ve kediler için kullanılan parmaklar üzerinde yürüme hareketi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Dikotiledon (Eski Yunanca: Dis-çift+Kotiledon-fincan biçimindek): İki kotiledona (çenek, yaprak) sahip bitki.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Dim (): Belirli bir alanı işgal eden ve kendi aralarında çoğalan benzer organizmaların oluşturduğu populasyon.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Dioik (Eski Yunanca: Dis-çift+Oikos-ev): İki evcikli. Bir birey üzerinde dişi, bir başkası üzerinde erkek çiçekleri bulunan bitki türleri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Diploit (Eski Yunanca: Diploos-iki kat): Gametlerde bulunan iki takım kromozom sayısı, iki takım kromozoma sahip hücre ya da organizma.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Disakkaritler (): Hidrolizle iki monosakkarit meydana getiren sukroz, laktoz ve maltoz gibi şekerler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Distal (Latince: Distans-uzakta): Aralıklı,belirli bir noktadan uzakta.
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) DNA (Deoksiribo Nükleik Asit): Kromozomlarda bulunur ve nükleotitlerindeki özel dizilerde kodlanan genetik bilgiyi içerir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Doku (Latince: Texere-dokumak): Belirli görevler yapmak üzere özelleşmiş benzer hücreler topluluğu. (kas, sinir, bağ dokuları gibi)
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Dolikosefal (Eski Yunanca: Dolichos-uzun+Cephale-kafa): Uzun kafalı. Eni boyunun %75'inden az olan bir kafatası biçimidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

32) Döllenme (): Bir spermin bir yumurtayla birleşip kaynaşması ve oluşan zigotun gelişmeye başlaması. Fertilizasyon.
Zümre: Biyoloji Zümresi

33) DPN (Difosfopiridin nükleotid): Aynı zamanda NAD (Nikotin Adenin Dinükleotid) de denir. Birçok reaksiyonda bir hidrojen alıcısı ya da vericisi olarak iş gören bir koenzim.
Zümre: Biyoloji Zümresi

34) Drupa (Latince: Drupa-olgun zeytin): Eriksi meyve. Meyve kabuğunun dış kısmı derimsi, orta kısmı etli ve iç kısmı sertleşmiştir. (erik, kayısı v.b.)
Zümre: Biyoloji Zümresi

35) Düğümsel Doku (): Kendi reaksiyon hızı birbiriyle ilişkili bir dizi reaksiyon için aralık sağlayan parça, örneğin Nodus sinoatrialis, yürek atışını başlatır ve yüreğin kasılma hızını düzenler.

1) Echinodermata (Latince: Echinus-kirpi, denizkestanesi+Eski Yunanc): Derisidiken liler filumu. Derisi dikenli deniz hayvanları deniz yıldızı, deniz kestanesi v.b.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Effektör (): Bir organizmanın faaliyette bulunduğu vücut yapısı, uyarıya karşı reaksiyon gösterme arası. Örneğin kas ve bez.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Ekdizon (Eski Yunanca: Ekdysis-çıkarma): Artropodlarda deri değişimini sağlayan hormon.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Ekilibrum (Latince: Aequus-eşit+Libra-denge): Birbirine denk karşıt kuvvetlerin durumu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Ekoloji (Eski Yunanca: Oikos-ev+Logos-söz, konuşma): Organizmaların birbirleri, fiziksel ve biyotik çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Ekolojik Niş (): Bir organizmanın, bir kommünite ya da ekosistem içinde yapısal adaptasyonuna, fizyolojik tepkisine ve davranışına bağlı durumu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Ekosistem (): Canlı ve cansız kısımlar arasındaki madde alışverişinde bir devir izleyen ve kararlı bir sistem oluşturmada birbirini etkileyen canlı ve cansız kısımların doğal bir birimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Ekoton (): Komşu biomlar arasında oldukça geniş bir geçiş bölgesidir. Bu bölge kısıtlı ölçüde de olsa, ekoton için karakteristik olan bazı organizmalara ek olarak yakın olan her biomdan bir miktar organizma içerir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Ekskresyon (Latince: Ex-dışarı+Cernere-ayırmak): Boşaltım. Organizmadaki metabolik artıkların dışarı atılması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Ekspressivite (İfade Edilebilirlik): Organizmadaki bir genin belirlediği kalıtlanabilen bir sıranın ortaya çıkış uzamasını sağlayan bir kas.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Ektoderm (Eski Yunanca: Ektos-dış+Derma-deri): Gastrulanın iki germ tabakasından dışta olanı, deri ve sinir sistemini oluşturur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Ekzergonik (Latince: Ex-dışarı+Eski Yunanca: Ergon-iş): Dışarı enerji verilmesiyle karakterize edilen reaksiyon.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Ekzotoksin (Latince: Exo-dış taraf+Toxicum-zehir): Bakteri hücreleri tarafından dış ortama salınan çok kuvvetli bir zehir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Elektrolit (Eski Yunanca: Elektron-amper+Lytos-çözülebilir): Çözeltide yüklü partiküllere yani iyonlara ayrılan ve çözeltiden elektrik akımının geçmesini sağlayan madde.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Elektron Taşıyıcı Sistem (): Besin moleküllerinden oksijene, elektron mitokondride bulunan enzim sistemi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Element (): Yörüngelerde seyreden eşit sayıda elektronlara ve atom çekirdeğinde eşit sayıda protona sahip olan atomlardan oluşmuş doğal ya da yapay, 100 kadar madde tipi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Embolus (Eski Yunanca: Embolos-tıkaç): Kanla taşınıp damarı tıkayan pıhtı ya da herhangi bir parçacık.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Embriyo (Eski Yunanca: En-içinde+Bryein-şişmek): Bir organizmanın gelişmesinin ilk evresi, döllenmiş olan bir yumurtanın gelişim ürünüdür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Emülsiyon (Latince: Emulsum-sağmak): Başka bir sıvı fazda dağılan bir sıvı faz içindeki kolloid.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Endergonik (Eski Yunanca: Endom-içinde+Ergon-iş): Enerji absorpsiyonu ile karakterize edilen bir reaksiyon dur. Meydana gelmesi için enerji gereklidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Endoderm (Eski Yunanca: Endom-iç+Derma-deri): Archenteronu çevreleyen gastrulanın en iç tabakası olup, sindirim sistemini ve bu sisteme ait organları oluşturur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Endokrin (Eski Yunanca: Endom-içinde+Krinein-ayırmak): İç salgı. Başka bir organ ya da kısım üzerinde özel bir etkiye sahip olan bir maddeyi kan ya da lenf içine salgılama işlevini yürüten organlara ait.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Endoskeleton (Eski Yunanca: Endom-iç+ Skeleton-kuru vücut): Vücudun içinde destek vazifesi gören kemikli ve kıkırdaklı destek yapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Endosperm (Eski Yunanca: Endom-içerdeki+Sperma-tohum): Tohumlu bitkilerde gelişen embriyoyu besleyen ve saran dişi gametofitin besi dokusu. Gymnospermlerde haploid, Angiospermlerde triploittir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Enerjinin Sakınımı (Korunumu) Yasası (): Bir temel fizik yasasıdır. Verilen herhangi bir sistemdeki enerji miktarı sabittir. Enerji ne vardan yok edilebilir, ne de yoktan var edilebilebilir, ancak bir biçimden ötekine dönüştürebilir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Engram (Eski Yunanca: En-iç+Grama-işaret): Öğretmenin bir sonucu olarak beyinde meydana geldiği farz edilen değişikliğe ait bir terimdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Entropi (): İş yapmaya uygun olmayan dağınık enerji durumudur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Enzim (Eski Yunanca: En-içinde+Zyme-maya): Canlı bir organizma içinde özel kimyasal reaksiyonları hızlandıran bir protein katalizördür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) Epiboli (Eski Yunanca: Epibole-örtü): Bir gastrulasyon tipidir. Embriyonun animal kutbundaki küçük blastomerler gelişir ve vegetal hemisferin hücrelerini örter.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Epidermis (Eski Yunanca: Epi-üzerinde+Derma-deri): Bir organizmadaki en dıştaki hücre tabakasıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Epididimis (Eski Yunanca: Epi-üst+Didymos-testis): Testise yakın, spermlerin toplandığı karmaşık şekilde kıvrılmış tüptür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

32) Epifit (Eski Yunanca: Epi-üzerinde+Phyton-bitki): Yalnız konum ve destek sağlamak için başka bitki üzerinde gelişen bitki.
Zümre: Biyoloji Zümresi

33) Epigenez (Eski Yunanca: Epi-üzerinde+Genesis-doğurulmak): Döllenmiş ve farklılaşmış bir yumurtadan başlayarak yeni yapıların ardışık olumunu ifade eden teoridir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

34) Epiglottis (Eski Yunanca:Epi-üzerinde+Glottis-dil): Larinks girişi, glottisi örten kapağa benzer yapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

35) Epikotil (): Bitki embriyosu ya da fidede kotiledonların bağlanma yerinin üstünde kalan eksen kısmı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

36) Epitelyum (Eski Yunanca: Epi-üzerinde+Thele-meme başı): Damarları ve bazı küçük boşlukları kaplayan vücudun dış ve iç yüzeyini örten doku tabakasıdır. Az miktarda çimento maddesiyle birleştirilmiş hücreleri içerir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

37) Esiospor (Latince: Aika-yara+Sporas-tohum): İlk baharda berberis (kadın tuzluğu) üzerinde gelişen buğday pasının ince duvarlı çift çekirdekli sporu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

38) Estrojen (): İkincil eşey karakterlerinin gelişimini sağlayan ovaryum folikülleri tarafından üretilen dişi eşey hormonu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

39) Estrus (Eski Yunanca: Şiddetli arzu): Memelilerin dişilerinde şiddetli seksüel dürtüyle ortaya çıkan sınırlı seksüel periyodun tekrarlanması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

40) Eşik (): Bir uyartının, duyum meydana getiren ya da algılanabilen alt sınır değeri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

41) Etholoji (Eski Yunanca: Ethos-gelenek+Logos-çalışma): Doğal koşullarda hayvan davranışını tüm ayrıntılarıyla inceleyen bilim dalıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

42) Etiolasyon (Eski Yunanca: Aitio-neden)): Karanlıkta yetiştirilen bir bitkide klorofil eksikliği nedeniyle sararma, bu durumda bitkiler küçük yapraklara ve uzun, zayıf yapraklara sahiptir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

43) Euteria (Eski Yunanca: Eu-iyi+Therion-hayvan, canavar): Yavrularını oldukça ilerlemiş bir gelişim evresinde doğuran ve çok iyi gelişmiş bir plasentası bulunan plasentalı memelilerdir. Monotremata ve Marsupialia hariç bütün canlı memelileri içerir. En iyi tavsiyeler

Re: Biyoloji Terimleri Sözlüğü

En iyiler, Rehber
1) Fagositoz (Eski Yunanca: Phagein-yemek+Kytos-boşluk+Osis-koşu): Mikroorganizmaların, diğer hücrelerin ve yabancı taneciklerin akyuvar gibi bir hücre tarafından yutulması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Farinks (Eski Yunanca: Pharynx-boğaz): Yutak. Sindirim sisteminin solungaç keseleri ya da yarıklarını meydana getiren bölümü. İleri omurgalılarda farinks, ön tarafta ağız ve burun boşluğu ile, arka tarafta özofagus ve gırtlakla birleşir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Fenokopi (Eski Yunanca: Phanein-göstermek+Latince: Copia-bol): Çevredeki fiziksel ve kimyasal etkilerden doğan ve başka bir genotipin ırasal özelliklerinin taklidi olan bir bireyde gelişim seyrinin değişerek farklı genotipteki bireyin ırasının taklit edilmesidir. İnsüline bağlı şeker hastaları normal bireylerin fenokopisidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Fenotip (Eski Yunanca: Phainein-göstermek+Typos-tip): Bir organizmanın kalıtsal yapısının dıştaki görünür ifadesidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Fermentasyon (Latince: Fermentum-mayalanmak): Organik bir bileşiğin bir enzim sistemiyle anaerobik olarak parçalanmasıdır. Açığa çıkan enerji, hücrenin diğer olayları yürütmesinde kullanılır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Feromon (Eski Yunanca: Phorein-taşımak): Bir organizma tarafından çevreye salgılanan ve aynı türün öteki üyelerinin davranış ve gelişmesine etki eden bir maddedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Fikoeritrin (Eski Yunanca: Phykos-deniz yosunu+Erythros-kırmızı): Kırmızı alglerde bulunan kırmızı renkli kromoprotein.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Fikosiyanin (Eski Yunanca: Phykos-deniz yosunu+Kyanos-mavi): Mavi-yeşil alglerde bulunan mavi renkli kromoprotein.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Filogeni (Eski Yunanca: Phylon-ırk+Genesis-döl): Bir organizma grubunun tüm evrimsel tarihi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Filum (Eski Yunanca: Phylon-ırk): Hayvan ya da bitki dünyasında, ortak bir atadan geldiklerine inanılan organizmaları içeren büyük ana bölüm.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Fisyon (Latince: Fissio-yarmak, çatlamak): Organizmanın yaklaşık iki eşit parçaya bölündüğü eşeysiz üreme olayıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Fitoplankton (Eski Yunanca: Phyton-bitki+Planktos-dolaşan): Okyanus ya da göllerde bulunan ve çoğunlukla alglerin oluşturduğu mikroskobik yüzücü bitkilerdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Flagellatlar (Latince: Flagellum-kamçı): Bir ya da daha fazla sayıda ince, kamçı gibi organı bulunan mikroorganizmalardır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Fleksör (Latince: Flectere-eğilmek): Kol ve bacağın kırılmasını sağlayan kas.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Floem (Eski Yunanca: Phloios-kabuk): Bitkilerdeki bir tip iletim dokusudur. Gövde ya da kökte hem yukarı hem de aşağıya doğru organik maddeleri taşır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Floresans (): Farklı dalga boyunda radyasyon absorbe eden bir maddenin ışık salması, eksite edilmiş singlet durumun temel duruma bozunması sırasında meydana gelir. Isıya bağlı olmayan çok hızlı bir olaydır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Folikül (Latince: Folliculus-küçük torba): Memeli ovaryumunda olgunlaşmış yumurtayı taşıyan küçük bir hücre kesesidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Foramen Ovale (Latince: Forare-delmek): Sağ ve sol atriumlar arasında bulunan oval pencere fötüste bulunur. Bunun aracılığıyla sağ atriuma giren kan ciğerlere uğramadan aorta geçebilir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Foraminifera (Latince: Forare-delmek+Ferre-taşımak): Kalkerli ve çok odacıklı kabuk salgılayan ameboid protozoa. Odacıklar üzerindeki deliklerden hayvan ayaklarını çıkarır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Fosforesans (Eski Yunanca: Phos-ışık+Phorein-taşımak): Bir molekülün triplet durumun dan temel durumuna bozunması sırasında belirli bir ısısı olmaksızın ışık çıkarması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Fosforilasyon (Eski Yunanca: Phos-ışık+Phorein-taşımak): Bir fosfat grubunun organik molekül içine girişi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Fosil (Latince: Fossilis-kazmak): Yer kabuğunda korunmuş olan organizma kalıntısı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Fotoliz (Eski Yunanca:Phos-ışık+Lysis-kayıp): Işık altında bir molekülün ayrışması. Örneğin klorofil tarafından absorbe edilen ışın enerjisiyle fotosentezde suyun ayrışması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Foton (Eski Yunanca: Phos-ışık+Ton-dilim): Elektromanyetik radyasyon partikülü, bir kuan tumluk ışınsal enerji.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Fotoperyodizm (Eski Yunanca: Phos-ışık+Peri-ışık+Hodos-yol+İsmos-): Hayvan ve bitkilerin ışık ve karanlık değişimlerine karşı gösterdikleri fizyolojik tepki.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Fotosentez (Eski Yunanca: Phos-ışık+Synthesis-bir araya getirm): Bitki hücrelerinde klorofil tarafından tutulan ışınım enerjisinin kullanılmasıyla su ve karbondioksitten karbonhidratların sentezlenmesi olayıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Fototropizma (Eski Yunanca: Phos-ışık+Tropos-dönüş): Organizmanın ışığa karşı büyüme tepkisi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Fovea (Latince: Fovea-küçük çukur): Bir organın yapısı üzerindeki küçük çukur. Özellikle retinanın merkezinde bulunan çukur yalnız konileri içerir ve net görüntüyü sağlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) Fötüs (Fetüs) (Latince: Fetus-verimli): Embriyonik gelişimini büyük ölçüde tamamlamış fakat doğmamış yavru. İnsanda gebeliğin 3.ayından doğuma kadar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Fukoksantin (Latince: Fucus-kaya likeni+Eski Yunanca: Xanthos-s): Diatome, esmer alg ve dinoflagellat'larda bulunan kahverenkli pigment.
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Fundus (Latince: Fundus-dip): Bir organın dip kısmı ya da tabanı. İçi boş organın ağza en uzak kısmı.

1) Gamet (Eski Yunanca: Gamete-kadın): Üreme hücresidir. Eşeysel üremede birleşip kaynaşan yumurta ya da sperm, birleşme sonunda yeni bir fert gelişimini başlatır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Gametofit (Eski Yunanca: Gamete-kadın+Phyton-bitki): Bir bitkinin hayat devresinde haploit ya da eşeyli (gamet üreten) evre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Ganglion (Eski Yunanca: Gangli-düğüm): Merkezi sinir sistemi dışında bulunan sinirlerde hücre gövdelerinin oluşturduğu düğümsü kütle.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Gastodermis (Eski Yunanca: Gaster-mide+Derma-deri): Bağırsakların içini astarlayan sindirim ve absorbsiyondan sorumlu doku.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Gastrula (Eski Yunanca: Gaster-mide): Blastuladan sonraki erken embriyonik devre. Başlangıçta ektoderm ve endoderm olmak üzere iki tabakadan ve bu iki tabaka arasında kalan boşluktan oluşur. Ektoderm ile endoderm arasındaki blastosöl ve arkanteron, endodermin içini astarlayan ve blastoporla dışarı açılan invaginas yonla oluşur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Gastrulasyon (Eski Yunanca: Gaster-mide): Genç embriyonun gastrula olduğu ve önce iki, sonra da üç hücre tabakasının oluşmasıyla ilgili olaydır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Gemma Çanakları (Latince: Bitkinin gözü ya da tomurcuğu): Bryofitler'de, çanak şekilli vejetatif tomurcuklar, eşeysiz olarak tam bir bitki haline gelir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Gen (Eski Yunanca: Gennan-meydana getirmek): Genetik bilginin biyolojik birimi. Özel bir kromozomun belirli bir konumunda yer alır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Genetik Denge (): Bir populasyonun ardışık kuşaklarında allellerin dağılımının seleksiyon ya da mutasyonla değiştirilmedikçe sabit kalması durumu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Genetik Sürüklenme (): Kendi arasında çoğalan küçük populasyonlarda heterozigot gen çiftlerinin bir ya da öteki allel bakımından doğal seçilim yerine şansa bağlı olarak homozigot duruma gelme eğilimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Genom-Genotip (Eski Yunanca:Gennan-meydana getirmek+Typos-tip): Bir organizmanın asıl kalıtsal yapısı, gen çeşitleri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Genus (Latince: Doğum, ırk, çeşit): Yakın akraba türlerin bir araya gelerek oluşturduğu taksonomik kategori.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Geri Bildirim (Feedback) Denetimi (): Bir sistemde reaksiyon ürünlerinin birikiminin, ürünlerin yapım hızının azalmasına neden olması ya da ürün eksikliğinin üretim hızının artmasına yol açması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Gibberellinler (): Çiçekli bitkilerde, büyüme ve gelişmenin denetiminde işlevi olan ve doğal olarak bulunan bir grup kimyasal madde. Bazı türlerin genç bitkile rinde sürgünlerin uzamasını hızlandırır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Glikoliz (Eski Yunanca: Glykys-tatlı+Lysis-çözelti): Şekerlerin daha basit bileşiklere meta bolik dönüşümü.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Globulin (Latince: Globulus-kürecik): Kan plazmasında bulunan proteinlerin bir sınıfıdır. Bunlardan bir kısmı (gamma globulin) antikor olarak iş görürler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Glomerulus (Latince: Glomus-top): Küçük kan damarları ya da sinir liflerinin küme sidir. Özellikle bir böbrek tüpçüğünün proksimal ucundaki kapiller yumağı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Golgi Cisimciği (Camilio GOLGİ, 19. yüzyıl İtalyan histoloğu): Olgun sperm ve eritrositler hariç tüm hücrelerin sitoplazmasında bulunan bir tip hücre organe lidir. Hücre organellerinin salgılanmasında rol oynadığına inanılır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Gonad (Eski Yunanca: Gone-tohum): Gamet oluşturan bezdir. Yumurtalık ya da testis.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Grana (Latince: Grana-tanecik): Kloroplast içindeki ardışık klorofil, protein ve lipid tabakalarını taşıyan ve fotosentezin işlevsel birimi olan küçük yapılardır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Guatr (): Boynun ön kısmında şişmeye yol açan tiroid bezi büyümesidir. Tiroidin aşırı faaliyeti ya da iyot eksikliğinden ortaya çıkar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Gutasyon (): Kök basıncı ile yaprak porlarından dışarı iletilen ve yaprak üzerinde beliren su damlacığı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Gymnosperm (Eski Yunanca: Gymnos-çıplak+Sperma-tohum): Çıplaktohumlular. Tohum ları ovaryum içinde kapalı olmayan tohumlu bitkiler sınıfı. Konifer ve ortadan kalkmış bir çok bitkileri içerir.
Zümre: Biyoloji Zümresi En iyi tavsiyeler

Re: Biyoloji Terimleri Sözlüğü

En iyiler, Rehber
1) Habitat (Latince: Habitus habere- den tutmak): Bir bitki ya da hayvanın doğal olarak yaşadığı yer, bulunabileceği bölge.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Habituasyon (): Organizmaların bir uyarıcıya alışarak ona tepki gösteremez duruma gelmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Haploit (Eski Yunanca: Haploos-basit, tek): Normal olarak olgun bir gamette bulunan bir kromozom takımıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Hardy-Weinberg Yasası (): Bir populasyonda bulunan bir allel gen çifti üyelerinin bağıl frekansları bir binomial denklemin açılımı olan a2+2ab+b2 ile tanımlanır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Havers Kanalları (): Kemik matriksi içinde uzanan ve kan damarları ve sinirleri içeren kanallar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Hazırlık Reaksiyonu (): Kendinden sonraki bir dehidrogenasyon reaksiyonu için uygun bir substrat molekülünün konfigürasyonunun oluşması ile sonuçlanan metabolik reaksiyonlar için kullanılan bir terimdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Hemofili (Eski Yunanca: Haima-kan+Philein-sevmek): Antihemofilik globulin denilen maddenin eksikliğiyle tromoblastin oluşmasının bozulduğu, soya çekimsel hastalıktır. Kan yeterince pıhtılaşmaz.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Hemoglobin (Eski Yunanca: Haima-kan): Eritrositlerin, oksijen ve karbondioksit ileten ve pH ayarlanmasında yardımcı olan, kırmızı renkte demir içeren protein pigmenti.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Henle Kulpu (Friedrich HENLE, 19.Yüzyıl Alman anatomisti): Memeli böbrek tübülündeki 'U' şeklinde medullaya kadar inen ilmik. Proksimal ve distal kısımlar arasında yer alır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Hepatik (Eski Yunanca: Hepatikos-karaciğer): Karaciğere ilişkin.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Herbasöz (Latince: Herba-ot): Otla ilgili ya da ot özelliği taşıyan, odunsu olmayan.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Herbivor (Latince: Herba-ot+Vorare-yemek): Otçul. Bitki yiyen hayvan.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Hermafroditlik (Eski Yunanca: Hermes+Aphrodite-mitolojik tanrı ve): Aynı organizmada hem erkek hem de dişi eşey organlarının varlığı ile karakterize edilen durumdur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Heterogami (Eski Yunanca: Heteros-diğer+Gamos-evlilik): Yumurta ve sperm gibi büyüklük ve yapı bakımından ayrı iki gametin birleşmesiyle meydana gelen üreme şeklidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Heterograftlar (Eski Yunanca: Heteros-diğer): Alıcıdan başka bir tür hayvanın vücudundan elde edilen doku aşıları.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Heterotroflar (Eski Yunanca: Heteros-diğer+Trophos-beslek): İnorganik maddelerden kendi besinini sentez edemeyen ve bu nedenle ya ototroflar ya da çürüyen maddeler üzerinde yaşamak zorunda olan organizmalar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Heterozigot (Eski Yunanca: Heteros-diğer+Zygos-çift): Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında belirli bir karakter için iki farklı allelin bulunması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Heterozis (Eski Yunanca: Heteros-diğer): Melez gücü. Birbiriyle ilgisi olmayan soylara ait fertlerin birleşmesinden meydana gelen yavruların hayatta kalmak için atalarından daha iyi uyum göstermeleri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Hibernasyon (Latince:Hiberna-kış): Bazı hayvanlarda kışı geçirmek için metabolizmanın yavaşladığı bir uyuşukluk dönemi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Hidrofitler (Eski Yunanca:Hydor-su+Phyton-bitki): Çok nemli ortamda büyüyen bitkilerdir. Ya tamamen sucul olurlar ya da kökleri su veya çamur içinde fakat gövde ve yaprakları su üzerinde bulunur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Hidrojen Bağı (): Eğer hidrojen atomu, iki atom arasında ortaklaşa kullanılıyorsa meydana gelen iki molekül arasındaki zayıf bir bağdır. Bu bağlar protein ve nükleik asitlerin yapısında birinci derecede önem taşır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Hidroliz (Eski Yunanca: Hydor-su+Lysis-çözünme): Bir bileşikteki belirli bazı bağların arasına su girmesiyle bileşiğin parçalara ayrılmasıdır. Hidroksil grubu ayrılan bileşiğin bir kısmına, hidrojen atomu da öteki kısmına katılır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Hidroponik (Eski Yunanca: Hydro-su+Latince: Ponere-yer): Topraksız bitki kültürüdür. Kökler besin maddesi bakımından zengin sulu ortamda büyütülürler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Hif (Eski Yunanca: Hyphe-ağ): Bir mantar miselyumunda bulunan çok sayıdaki ipliklerden her biri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Hipersensitivite (Eski Yunanca: Hyper-aşırı+Sensitivite-duyarlılık): Değişik tepki gösterme durumudur. Anormal olarak artmış duyarlılık.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Hipertonik (Eski Yunanca: Hyper-üst+Tonos-ton): Solut molekülü konsantrasyonu daha fazla ve solvent (su) molekülü konsantrasyonu daha az olan çözeltidir. Karşılaştırılmış olduğu çözeltininkine göre daha büyük osmotik basıncı vardır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Hipofiz (): Beyinde hipotalamusun hemen altında yerleşmiş olan küçük bir bezdir ve hipotalamusa ince sapla bağlanır. Ön lop ağzın tavanından dış büyümeyle, arka lop ise beynin tabanından aşağıya doğru büyüyerek oluşur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Hipokotil (Eski Yunanca: Hypo-alt+Kotyle-oyuk, çukur): Bir bitki embriyosunun bir kısmı ya da fidenin, kotiledon yapraklarının birleşme noktasının altında kalan kısmı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) Hipotalamus (Eski Yunanca: Hypo-alt+Thalamus-iç oda): Görme, su dengesi, sıcaklık, uyku gibi çeşitli kontrol merkezlerini içeren üçüncü ventrikulusun tabanı ve ön beynin bir bölgesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Hipotez (Eski Yunanca: Hypo-alt+Thesis-yerleştirmek): Kontrollü deneylerle denenebilen ve sonuca temel teşkil eden bir varsayımdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Homeostazis (Eski Yunanca: Homois-değişmeden+Stasis-ayakta dura): Bir organizmanın içindeki kararlılığı ve yeknesaklığı devam ettirme eğilimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

32) Hominid (Latince: Homo-insan): Familyasına ait olan. Yaşayan ya da soyu tükenmiş insan veya insan benzeri tip.
Zümre: Biyoloji Zümresi

33) Homograft Reaksiyon (Eski Yunanca: Homos-benzer+Graft-aşı): Aynı türden fakat farklı genotipteki bir organizmadan alınan bir aşılama dokusunun aşılanan organizma tarafından reddedilmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

34) Homolog Yapılar (Eski Yunanca: Homologos-uyuşan): Çeşitli hayvanlardaki ortak ilkel bir yapıdan gelişen, yapı planı ve gelişmede benzerlik gösteren yapılardır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

35) Homolyotermik (Eski Yunanca: Homois-değişmeyen+Therme-ısı): Vücut sıcaklığı sabit olan hayvanlardır. Çevre sıcaklığındaki değişmelere karşın vücut sıcaklığı değişmeyen kuş ve memeli gibi hayvanlardır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

36) Homozigot (Eski Yunanca: Homos-aynı+Zygos-çift): Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında belirli bir karakter ya da bütün karakterler için aynı allel çiftin bulunmasıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

37) Hormonlar (Eski Yunanca: Hormaein-harekete başlamak, teşvik e): Gövdenin bir kısmında meydana getirilen, sonra da difüzyonla ya da kan dolaşımıyla diğer kısımlardaki hücrelere taşınarak onların aktivitelerini düzenleyen maddelerdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

38) Humus (Latince: Humus-toprak-yer): Toprak içindeki organik madde. Toprağa kahverengi ya da siyah rengi veren çürümüş bitki dokularındaki koyu renkli maddedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

39) Hücre (): Bitki ve hayvanları oluşturan mikroskobik birimdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

40) Hücre Kuramı (): Canlıların hücre ve hücre ürünlerinden oluştuğunu, yeni bir hücrenin kendinden önce mevcut olan bir hücreden oluştuğunu, kimyasal bileşen ve işlevsel bakımdan birbirine benzediğini, organizma faaliyetinin bağımsız hücre birimlerinin etkileşiminin sonucu olduğunu ifade eden kuramdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

41) Hücre Sayısı Sabit Hayvanlar (): Mozaik gelişmenin sonucu olarak aynı tür hayvanların aynı işi gören dokularında aynı sayıda hücre bulunması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

1) Irk (): Türün alt birimlerinden biridir. Bir ya da daha fazla gen frekansı bakımından başka populasyonlardan farklı olan bir populasyondur. Bir türün bazı morfolojik ve fizyolojik özellikler bakımından ayrılmış olan bir alt grubu. En iyi tavsiyeler

Re: Biyoloji Terimleri Sözlüğü

En iyiler, Rehber
1) İçgüdü (): Bireyin önce geçirmiş olduğu deneye bağlı olmayan ve genetik olarak belirlenmiş davranış ya da tepki tipi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) İmmun Reaksiyon (Latince: İmmunis-tehlikesiz): Antijenlere karşı antikor yapımı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) İmmunolojik Tolerans (): Bir organizmanın, genetik olarak farklı bir organizmadan nakledilen hücreleri kabul edebilme yeteneği. Organizmanın belli bir antijene tepki gösterme kapasitesini geliştirmesinden önce oluşan sonuçlar. Bundan sonra reaksiyon gösterme yeteneğinin ortaya çıkışı gecikebilir ya da sonsuza ertelenebilir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) İmplantasyon (Latince: İn-içine+Plantare-koymak): vücudun bir bölgesine bir parça ya da dokunun yerleşmesidir. Örneğin, gelişmekte olan bir embriyonun uterusun epitel tabakasına tutunması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) İndüksiyon (Latince: İnducere-yöneltmek): Organizatör ya da başka bir dokunun etkisi aracılığıyla gelişmekte olan embriyonun bir dokusunda özel morfogenetik bir etkinin meydana getirilmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) İnsight Öğrenme (Kavrayak öğrenme): Önceki deneyin değerlendirilmesinin bir sonucu olarak organizmada yeni bir tepkinin belirişi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) İntegument (Latince: İntegumentum-üzerinde+Tegere-örtmek): Deri, gövde örtüsü.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) İnterferon (): Hayvan hücrelerinin virüsle etkileşimi sırasında meydana gelen bir çeşit proteindir. Bu madde, hayvan hücrelerini çeşitli virüs enfeksiyonlarına karşı dirençlilik kazandırır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) İnternod (Latince: İnter-arasında+Nodus-düğüm): İki düğüm arasında kalan gövde parçasıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) İnvaginasyon (Latince: İn-içinde+Vagina-kılıf): Bir kısmın diğeri içinde katlanması, özellikle gastrulasyon sırasında bir bölgenin çift tabakalı çöküntüyü yapmak üzere katlanması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) İnversiyon Kromozomal (): Kromozomdaki bir segmentin 180o derece dönüş yaparak aynı kromozoma bağlanması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) İsoetales (): Bir sarımsak demetini andıran ince, uzun, tüye benzeyen yaprakları olan Lycopsida'nın bir grubudur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) İyon (Eski Yunanca: İon-gitme): Pozitif (katyon) ya da negatif (anyon) elektrik yükü taşıyan bir atom ya da atom grubu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) İzogami (Eski Yunanca: İsos-eşit+Gamos-evlilik): Yapı ve büyüklük bakımından aynı olan iki gametin birleşmesi şeklindeki üremedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) İzomer (Eski Yunanca: İsos-eşit+Meros-kısım,parça): Kimyasal formülü aynı fakat yapısı farklı olan moleküldür. Örneğin glukoz ve fruktoz.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) İzotonik ya da İzosmotik (): Solut ve solvent konsantrasyonu ve dolayısıyla osmotik basıncı karşılaştırıldığı çözeltininkiyle aynı olan.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) İzotop (Eski Yunanca: İsos-eşit+Topos-yer): Bir kimyasal elementin aynı atom numarasına fakat farklı atomik kütle ye sahip diğer formları.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) İzozim (Eski Yunanca: İsos-eşit+Zyme-maya): Aynı enzimik aktiviteyi gösteren değişik protein molekülleri.

1) Jel (Latince: Gelare-Dondurmak): Katı faz içerisinde sıvı fazın yayıldığı koloidal sistem.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Jeotropizma (Eski Yunanca: Geos-yer+Tropos-dönüş): Yere doğru ya da yerden zıt yön deki bir büyüme tepkisidir. Büyüme üzerine yerçekiminin etkisi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Juvenil Hormonu (): Deri değiştirme esnasında gençlik morfolojisini koruyan bir artropod hormonudur. Yokluğunda ergine ergine doğru bir metamorfoz başlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi En iyi tavsiyeler

Re: Biyoloji Terimleri Sözlüğü

En iyiler, Rehber
1) Kaliks (Eski Yunanca: Kalyx-tomurcuk, fincan): Fincan biçiminde organ ya da boşluktur. Bir tam çiçekte en dış halkayı oluşturan yapraklardır. (sepaller)
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Kalori (): Bir gram suyun sıcaklığını bir derece yükseltmek için (14,5 oC'den 15,5 oC'ye) gereken ısı. Kilokalori bunun bin katıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Kambiyum (Latince: Cambialis-değişme): Birçok trakofil bitkilerin gövde ve kökün de meristem hücrelerden oluşan ve bölünerek sekonder ksilem ve sekonder floem tabakasını yapan tabaka.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Kapiller (Latince: Capillaris-saç gibi): Atar ve toplardamarı birleştiren ve dokuların içine yerleşmiş bulunan mikroskobik ve ince duvarlı damar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Karbonhidrat (): (CH2O) oranında karbon, hidrojen ve oksijen içeren organik bileşiklerdir. Şekerler, nişasta ve selüloz.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Karışım (): Değişik oranda birleşebilen iki ya da daha fazla cins atom ya da molekül içeren çözelti.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Karnivor (Latince: Carno-et+Vorare-yemek): Etobur. Et yiyen hayvan.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Karoten (Latince:Carota-havuç): Tatlı patates ve yaprak sebzelerde bulunan sarı, turuncu veya kırmızı renk maddesi. Hayvan vücudunda A vitaminine dönüştürülür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Karyokinez (Eski Yunanca: Karyon-nukleus+Kinesis-hareket): Mitoz bölünmede çekirdek bölünmesidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Karyotip (Eski Yunanca: Karyon-nukleus+typos-tip): Bir bireydeki kromozom takımının sayı, büyüklük ve bakımından özelliği.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Katabolizma (Eski Yunanca: Katabole-yıkılma): Canlı hücre içinde karmaşık moleküllerin basit moleküllere parçalanmasına ve enerjinin açığa çıkmasına neden olan kimyasal reaksiyonlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Katalizör (Eski Yunanca: Katalysis): Kimyasal reaksiyonun hızını düzenleyen maddedir. Bu olmadan reaksiyon son noktaya ulaşmaz.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Katyon (Eski Yunanca: Kata-aşağı+İon-giden): Pozitif yüklü iyon.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Keliser (Eski Yunanca: Chele-çengel+Keras-boyun): Örümcek, akrep ve öteki Arachnida'ların başında bulunan pens biçimindeki ekstremite.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Kemoreseptör (): Kimyasal uyarımları alan duygu organı ya da hücresi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Kemotropizma (Eski Yunanca: Chemeia-kimya+Tropos-dönüş): Kimyasal uyarıma büyüme tepkisi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Keratin (Eski Yunanca: Keratos-boynuz): Omurgalıların epidermisinde ve tırnak, tüy, saç, boynuz ve benzerlerinde bulunan boynuzsu, suda çözünmeyen bir protein.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Keton Yapılar (): Yüksek yoğunluklarda zehirleyici olan tam oksitlenmemiş yağ asitleridir. İdrarla dışarı atılır, asidozise neden olur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Kimera (Eski Yunanca: Chimaira-ateş saçan aslanbaşlı, keçi): Vücudunda aynı ya da farklı türlerin zigotundan türeyen hücre populasyonuna sahip olan bireydir. Doğal olarak ikizlerde görülebilir ya da yapay olarak oluşturulur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Kines (Eski Yunanca: Kinesis-hareket): Bir organizmanın bir uyartıya göstermiş olduğu tepki. Tepkinin yönü uyartının yönüne bağlı değildir. (taksisteki durumun aksine)
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Kinestesis (Eski Yunanca: Kine-hareket+Aiathesis-algılama): Biz, vücudumuzun çeşitli kısımlarının hareketi ve durumu hakkında haberdar eden duygu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Kininler (): Kanda ve dokularda yapılan ve kan damarlarında, düz kasta ve bazı sinir uçlarında iş gören polipeptidlerdir. Örneğin bradykinin ya da kalidin, adenin içeren gruplardan birisi doku kültüründeki bitki hücrelerinin büyümesini ve bölünmesini artırır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Kirpik (Latince: Cilium-göz kapağı): Hücrelerin serbest yüzeyi üzerinde kirpiksi sitoplazmik çıkıntı. Düzenli titreşerek hücrenin hareketini sağlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Kitin (Eski Yunanca: Chiton-kısa kollu entari): Eklembacaklıların dış iskeletini ve birçok mantarın hücre duvarını teşkil eden, suda erimeyen, boynuz özelliğinde bir protein-polisakkarittir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Klayn (Eski Yunanca: Klinein-meyilli olmak): Yayılma alanın bir ucundan ötekine yapı ya da işlev bakımından sürekli değişkenlik serisi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Kleidoik Yumurta (Eski Yunanca: Kleidouchos-anahtarlık): Embriyosu bir larval evreden geçmeden doğrudan doğruya minyatür bir ergine dönüşen sürüngen,kuş ve ilkel memeli hayvan yumurtası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Klimaks Kommünite (): Süksesyonda ulaşılan en son ve kararlı kommünitedir. Klimaks kommünite çevre koşullarıyla denge halinde olup belli bitki hayvan ve türlerine sahiptir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Klitoris (Eski Yunanca: Kleitoris-küçük tepe): Vulvanın ön kısmında erkek penisine karşılık ereksiyon yapabilen bir yapıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) Kloak (Latince: Cloaca-lağım): Aşağı omurgalı hayvanların çoğunda sindirim, boşaltım ve üreme sisteminin açıldığı oda.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Klon (): Bir atasal hücreden mitoz bölünmeyle oluşan hücre populasyonu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Klorenkima (Eski Yunanca: Chloros-yeşil+Phyllon-yaprak): Klorofilli bitki dokusu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

32) Klorofil (Eski Yunanca: Chloros-yeşil+Phyllon-yaprak): Fotosentez olayında güneş ışığı enerjisini kimyasal enerjiye çeviren önemli pigment. (renk maddesi)
Zümre: Biyoloji Zümresi

33) Kloroplast (Eski Yunanca: Chloros-yeşil+Plastos-oluşmuş): Bitki hücrelerinin klorofil taşıyan organıdır. Fotosentez merkezidir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

34) Koanosit (Eski Yunanca: Choane-huni+Kytos-boş kab): İnce bir sitoplazmik yakası olan kamçılı hücredir. Bazı bir hücreli hayvanlar ve süngerlere özgüdür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

35) Kobalamin (): B12 vitamini. Alyuvarların yapımında esas maddedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

36) Kodon (): Bir amino asidin, kodonu oluşturan üç komşu nükleotidin diziliş biçimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

37) Koenzim (Latince: Cum-ile+Eski Yunanca: En-içinde+Zyme-maya): Bazı enzim reaksiyonları için gerekli olan ve enzime gevşek olarak bağlı bulunan kısım.
Zümre: Biyoloji Zümresi

38) Kohlea (Eski Yunanca: Kochlias-salyangoz): İç kulağın bir kısmıdır. Salyangoz kabuğu biçiminde iki buçuk dönüş yapan borusal yapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

39) Kokus (Eski Yunanca: Kokkos-dut): Bir mikrondan küçük yuvarlak bakteri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

40) Kolajen (Eski Yunanca: Kolla-zamk+Gennan-üretmek): Bağ doku lifleri içinde bulunan ve kaynatılınca jelatine dönüşen protein.
Zümre: Biyoloji Zümresi

41) Koleoptil (Eski Yunanca: Koleo-kılıf+Ptile-tüy): Tek çenekli bir bitki sürgününün açılmamış olan yaprağını saran silindir biçimindeki kılıf.
Zümre: Biyoloji Zümresi

42) Kolineerik (): RNA'nın nükleotid kodonlarının linear dizilimiyle, polipeptitte bu dizilişle kodlanan amino asitlerin lineer sıralanışı arasındaki haberleşme.
Zümre: Biyoloji Zümresi

43) Kollenkima (Eski Yunanca: Kolla-zamk+En-içinde+Chymos-özsu): Gövde ve yaprak sapın da epidermisin hemen altında bitkiye des tek sağlayan ve köşeleri kalınlaşmış hücrelerden oluşan dokudur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

44) Kolloblast (Eski Yunanca: Kolla-zamk+Blastos-tomurcuk): Ktenoforlar'da avı yakalamak için kullanılan yapışkan hücre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

45) Kolloit (Eski Yunanca: Kollodes-yapışkan): İki fazlı bir sistemdir. Parçacık büyüklüğü 1-100 milimikron olan bir faz, ikinci fazın içinde dağılmıştır. Tiroid bezinde olduğu gibi bir boşluğun çevresinde bir sıra halinde bulunan küçük epitel hücreleri tarafından salgılanan jelatinimsi madde.
Zümre: Biyoloji Zümresi

46) Kommünite (): Habitat denen küçük ya da büyük bir alanda yaşayan populasyonlar topluluğu. Kommüniteyi oluşturan canlılar çeşitli şekilde birbirini karşılıklı olarak etkiler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

47) Koni (Latince: Conus-koni): a) Retinanın parlak ışığa özellikle duyarlı olan, çeşitli dalga boyundaki ışık ları ayırt edebilen ve renkli görmeyi sağlayan konik fotoreseptör hücresidir.
b) Botanikte Gymnosperm'lerin üreme ile ilgili yapısı. (kozalak)
Zümre: Biyoloji Zümresi

48) Koniferler (Latince: Conus-kozalak+Berre-taşımak): Sıcak ve soğuğa dayanacak biçimde uyum gösteren iğne yapraklı Gymnosperm'lerdir. Kozalaklı bitkilerdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

49) Konjugasyon (Latince:Conjugatio-karışma): Birleşme faaliyetidir. İki hücrenin geçici olarak birleşmesi sırasında nükleer maddenin karşılıklı olarak değiştirildiği bir eşeysel çoğalma biçimidir. Protozoa'lardan birçok Silyatlar'da ve bakterilerde görülür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

50) Kontrasepsiyon (Latince: Contra-karşı+Conceptus-gebe kalmak): Spermanın yumurtaya ulaşmasını ve döllenmesini engelleyecek mekanik ya da kimyasal maddelerin kullanılmasını içeren doğum kontrol yöntemi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

51) Konvergen Evrim (Latince:Cum-birlikte+Vergere-eğilmek): Büyük ölçüde farklı kökene bağlı iki ya da daha fazla organizmada benzer işlev yapan benzer yapıların bağımsız olarak evrimleşmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

52) Kopulasyon (Copulare-birleşmek): Eşeysel birleşmedir. Sperma hücrelerinin birinden ötekine iletilmesi sırasında iki hayvanın fiziksel birleşme faaliyeti.
Zümre: Biyoloji Zümresi

53) Korpus Allatum (Latince:. Corpus-vücut+Allatus-eklenmiş): Böceklerde beynin hemen gerisinde bulunan iç salgı bezidir. Jüvenil hormonu salgılar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

54) Korpus Kallozum (Latince: Corpus-vücut+Kallosus-sert): Memeli hayvanlarda iki beyin yarı küresini birleştiren büyük komissür fibril demeti.
Zümre: Biyoloji Zümresi

55) Korpus Luteum (Latince: Corpus-vücut+Luteum-sarı): Olgunlaşan ve yumurtayı atan ovaryumda, ovaryum folikül hücreleri tarafından oluşturulan sarı renkli bezdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

56) Korpus Striyatum (Latince: Corpus-vücut+Striatum-çizgili): Her beyin yarı küresi nin tabanında bulunan nöron ve sinir liflerinden oluşan korteksin altındaki büyük küme.
Zümre: Biyoloji Zümresi

57) Korteks (Latince: Cortex-kabuk): Bir organın dış tabakası. Bitkilerde epidermisin altındaki doku.
Zümre: Biyoloji Zümresi

58) Koryon (): Sürüngen, kuş ve memeli hayvanlarda embriyoyu saran örtü. Memelilerde plasentanın yapısına girer.
Zümre: Biyoloji Zümresi

59) Kotiledon (Eski Yunanca: Kotyledon-fincan biçiminde oyuk): Bir bitkide embriyonun çenek yaprağı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

60) Kovalent Bağ (): Bir ya da daha çok elektronun ortaklaşa kullanılmasını kimyasal bağ.
Zümre: Biyoloji Zümresi

61) Kök Basıncı (): Bitki köklerindeki özsuyun pozitif basıncı. Özsuyun, toprakta bulunan suya göre hipertonik oluşu nedeniyle ortaya çıkar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

62) Kretinizm (): Genç bireyde tiroid salgısının doğuştan bulunmayışından ileri gelen durumdur. Beyin ve vücut gelişiminde gerilik.
Zümre: Biyoloji Zümresi

63) Kromatin (Eski Yunanca: Chroma-renk): Hücre çekirdeğinin boyanabilen kısmı. Çekirdek içinde ağ görünü münde olup DNA ve protein bileşimindedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

64) Kromatin Noktası (): İnsan derisi ya da ağız mukozasında olduğu gibi çekirdek çeperinde kromatin birikimidir. Kinin nükleer eşeyselliğini saptamaya yarar. Dişi hücrelerinin çoğunda var, erkek hücrelerinde yoktur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

65) Kromatofor (Eski Yunanca: Chroma-renk+Pherein-taşımak): Epidermisin alt tabakasında olduğu gibi pigment hücresi ya da renk oluşturan plastid. Bazı bakterilerde klorofil içeren tanecik.
Zümre: Biyoloji Zümresi

66) Kromomer (Eski Yunanca: Chroma-renk+Meros-kısım): Kromozomu oluşturan tesbih tanesi gibi tanecik dizisi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

67) Kromozom (Eski Yunanca: Chroma-renk+Soma-vücut): Hücre çekirdeği içindeki kalıtsal maddedir. Genleri içeren iplik ya da çubuk biçimindeki yapılardır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

68) Krosing Over (): Mayoz sırasında homolog kromozomların sinapsları oluşturmasını ve bazı kısımlarını karşılıklı değiştirme olayı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

69) Ksantofil (Eski Yunanca: Xanthos-sarı+Phyllon-yaprak): Yeşil yapraklarda, otlarda ve öteki bitkisel maddelerde karotinle bulunan sarı renkli pigment.
Zümre: Biyoloji Zümresi

70) Kserofitler (Eski Yunanca: Xeros-kuru+Phyton-bitki): Kurakçıl bitkilerdir. Çok az su içeren topraklarda yaşamaya uyum gösteren yukka ve kaktüs gibi bitkiler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

71) Kseroftalmi (Eski Yunanca: Xeros-kuru+Opthalmos-göz): Anormal bir biçimde kuruluk, matlık ve kornea üzerinde boynuzsu epitel tabakası ile belirlenen bir çeşit körlük. A Vitamini eksikliğinden ileri gelir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

72) Ksilem (Eski Yunanca: Xylon-odun): Trakeofitlerde su ve suda çözünen tuzları ileten doku. Trake ve trakeidlerden oluşur. Aynı zamanda bitkiye mekanik destek sağlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

73) Ktenoforlar (Eski Yunanca: Ktenos-tarak): Vücudu jel biçiminde bir kümeyi saran iki tabakalı hücreden olan deniz hayvanlarıdır. Dış yüzünde tarağa benzer biçimde sekiz kirpik sırası vardır. Hayvan suda bunlarla hareket eder.
Zümre: Biyoloji Zümresi

74) Kuantum (Latince: Kuantum-kadar): Işınım enerjisi birimidir. Elektrik yükü yoktur ve çok az kütlesi vardır. Bir kuantum enerjisi, radyasyonun dalga boyunun ters bir fonksiyonudur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

75) Kutup Hücresi (): Hemen hemen nukleustan başka birşey içermeyen küçük hücredir. Oogenezisde oluşur ve yumurtanın animal kutbunda küçük bir nokta şeklinde görülür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

76) Kütin (Latince: Cutis-deri): Yaprak yüzeyinden su kaybını önleyen mumsu, su geçirmez tabaka.
Zümre: Biyoloji Zümresi

1) Labirintodon (Latince: Labyrinthos-labirent+Odontos-diş): Soyu tükenmiş Amfibi'lerin alt sınıfının bir üyesidir. Bunlarda diş minesi karmaşık bir şekilde dentin içine girmiştir. Karada yaşayan ilk omurgalılar ve günümüzdeki Amfibi ve Reptil'lerin ataları bu gruba girer.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Lamel (Latince: Lamina-levha,yaprak): Kemikte olduğu gibi ince bir yaprak ya da levha.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Larinks (Eski Yunanca: Larynx-nefes borusunun üst kısmı): Ses kutusu trakeanın girişinde bulunan kıkırdaksı yapı. İkinci derece de ses organı olarak vazife görür.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Larva (Latince: Larva-hayalet): Bir hayvanın hayat devresinde ana-babaya benzeme yen çok genç evre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Latent Periyot (): Bir kasın uyartı verilmesiyle gözle görülür derecede kısalması arasında geçen ve yaklaşık olarak 0.01 saniye süren bir zamandır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Lenf (): Kan plazmasından elde edilen ve bileşimi kan plazmasına çok benzeyen renksiz sıvı. İçinde bulunan akyuvarların bir kısmı da lenf düğümlerinde yapılır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Lentisel (Latince: Lens, Lentisel-mercek): Epidermisi parçalayarak gövdede gözenekli şişlikleri oluşturan ve gaz alış-verişini kolaylaştıran hücre kümesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Lignin (Latince: Ligneus-odun): Bitkide kök ve gövdenin sert ve odunlu yapısını oluşturan madde.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Likenler (Eski Yunanca: Leichen-bir ağaç yosunu): Alg ve mantarlardan oluşan simbiyotik bitki topluluğu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Linkaj (Bağlantı): Aynı kromozomda bulunan bir gen grubunun yavru döllere bir arada aktarılması eğilimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Litoral (Eski Yunanca: Littoralis-deniz kıyısı): Kıyı bölgesinde yüksek ve alçak dalga sınırları arasında kalan sığ su bölgesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Lizis (Eski Yunanca: Lysis-gevşetme): Bir hücre ya da başka yapının parçalanması ya da çözünmesi olayıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Lofofor (Eski Yunanca: Lophos-ibik, püskül+Phorein-taşımak): Bryozoa'nın ağız çevresindeki silli, tentaküllü ve at nalı şeklindeki çıkıntı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Lokus (Latince: Locus-yer): Herhangi bir ıranın ortaya çıkmasını sağlayan bir genin kromozom üzerinde bulunduğu özel nokta.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Lökoplastlar (Latince: Leuko-beyaz+Plasein-meydana getirmek): Bazı bitki hücrelerinin sitoplazmasında bulunan ve madde depo eden merkezler olarak iş gören renksiz plastidler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Lökosit (Latince: Leuko-beyaz+Kyotos-hücre): Akyuvarlardır. Beyaz kan hücreleri. Amip gibi hareket eden ve fagositoz yapabilen hücrelerdir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Lösemi (Eski Yunanca: Leukos-beyaz+Haima-kan): Akyuvarların anormal bir hızla büyümesiyle belirlenen bir kanser tipi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Lusiferin (Latince: Lux-ışık+Ferre-taşımak): Biyoluminens yapabilen bazı organizmalarda bulunan ve lusiferaz enzimiyle etkilendiğinde ışık veren bir maddedir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Lycopsida (): Kibrit otları. Tracheophytanın bir alt filumu.
Zümre: Biyoloji Zümresi En iyi tavsiyeler

Re: Biyoloji Terimleri Sözlüğü

En iyiler, Rehber
1) Maddenin Sakınımı (Korunumu) Yasası (): Bir kimyasal reaksiyonda atomların yeniden meydana gelmediğini ya da ortadan kalkmadığını, fakat sadece tipini değiştirdiğini ifade eden temel fizik yasası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) Malpigi Borucukları (Marcello MALPHİGİ, 17.yüzyıl İtalyan anatomisti): Arthropodların bir çoğunda boşaltım organıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Marsupialia (Latince: Marsupium-kese): Keseliler. Memelilerin Metateria alt sınıfı. Karın bölgesinde bulunan bir kese ile tanınırlar. Çok erken doğan yavrular bir süre bu kesede taşınır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Matriks (Latince: Mater-madde): Bağ dokusu hücreleri tarafından salınan ve onların etrafını çeviren cansız madde. Genellikle kalın ve ağ şeklinde örülmüş mikroskobik liflerden yapılmıştır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Mayoz (Eski Yunanca: Meiosis-indirgenme, azalma): Bir çeşit çekirdek bölünmesidir. Orijinal hücredeki kromozom sayısının yarısına, yani haploit sayıda kromozoma sahip yavru hücrelerle sonuçlanan genellikle ardışık iki hücre bölünmesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Medulla (Latince: Medius-orta): a) Bir organın iç kısmı, örneğin böbrek medullası.
b) Omuriliğe bitişik olarak yer alan beynin en arka kısmı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Medüz (Eski Yunanca: Medusa-mitolojide üç gorgondan biri): Deniz anasıdır. Bazı sölenterlerin hayat devrelerinde serbest yüzen, şemsiye şeklinde bir formdur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Megagametofit (Eski Yunanca: Megas-büyük+Gamete-kadın+Phyton-bitk): Heterosporlu bitkilerde dişi gametofit.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Megaspor (Eski Yunanca: Megas-büyük+Sporos-tohum): Megasporangiumda oluşan büyük spor. Gelişerek megegametofiti oluşturur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Mekanoreseptör (): Dokunma, basınç, işitme ve denge gibi mekanik duyguları algılayan bir duyu hücresi ya da duyu organı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Mekanoreseptör (): Dokunma, basınç, işitme ve denge gibi mekanik duyguları algılayan bir duyu hücresi ya da duyu organı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Melanin (Eski Yunanca: Melas-siyah): Birçok memelinin integümentinde bazen da diğer organlarda bulunan koyu kahverenkli ve siyah renkli pigment.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Melanin (Eski Yunanca: Melas-siyah): Birçok memelinin integümentinde bazen da diğer organlarda bulunan koyu kahverenkli ve siyah renkli pigment.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Melez gücü (Latince: Hybrida-melez): Birbiriyle ilgisi olmayan soylardan gelen ve genetik bakımdan farklı olan fertlerin birleşmesi sonunda yavru meydana gelmesi ve bu yavruların yaşamak için atalarından daha iyi uyum göstermesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Melez gücü (Latince: Hybrida-melez): Birbiriyle ilgisi olmayan soylardan gelen ve genetik bakımdan farklı olan fertlerin birleşmesi sonunda yavru meydana gelmesi ve bu yavruların yaşamak için atalarından daha iyi uyum göstermesi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Menapoz (Eski Yunanca: Men-ay+Pause-aralık): Kadınlarda kırk-elli yaşları arasında ay halinin sona erdiği periyot.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Menapoz (Eski Yunanca: Men-ay+Pause-aralık): Kadınlarda kırk-elli yaşları arasında ay halinin sona erdiği periyot.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Menstruasyon (Eski Yunanca: Menstrualis-aylık): Eğer hamile değilse dişinin üretken olduğu periyotta genellikle, yaklaşık olarak 4 hafta ara ile tekrarlanan fizyolojik uterus kanaması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Menstruasyon (Eski Yunanca: Menstrualis-aylık): Eğer hamile değilse dişinin üretken olduğu periyotta genellikle, yaklaşık olarak 4 hafta ara ile tekrarlanan fizyolojik uterus kanaması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Meristem (Eski Yunanca: Merizein-bölünme): Mitoz bölünmeyle başka hücreler yapabilen, farklılaşmamış embriyonik bitki dokusu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

21) Meristem (Eski Yunanca: Merizein-bölünme): Mitoz bölünmeyle başka hücreler yapabilen, farklılaşmamış embriyonik bitki dokusu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

22) Merozoit (Eski Yunanca: Meros-kısım, parça+Zoon-hayvan): Sıtma paraziti olan Plazmodium'un insandaki devresinde şizontların parçalanmasıyla oluşan genç formlardan biri. Bunlar insan vücudunda dolaşan kana geçerler ve orada yeni eritrositlere saldırırlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

23) Merozoit (Eski Yunanca: Meros-kısım, parça+Zoon-hayvan): Sıtma paraziti olan Plazmodium'un insandaki devresinde şizontların parçalanmasıyla oluşan genç formlardan biri. Bunlar insan vücudunda dolaşan kana geçerler ve orada yeni eritrositlere saldırırlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

24) Mesajcı RNA (m RNA): Nukleusta sentez edilip sitoplazmadaki ribozomlara geçen özel bir RNA çeşididir. Ribozomlardaki RNA ile birleşir ve bir enzim ya da diğer bazı özel protein sentezleri için kalıp görevi yapar. (elçi RNA, haberci RNA)
Zümre: Biyoloji Zümresi

25) Mesajcı RNA (m RNA): Nukleusta sentez edilip sitoplazmadaki ribozomlara geçen özel bir RNA çeşididir. Ribozomlardaki RNA ile birleşir ve bir enzim ya da diğer bazı özel protein sentezleri için kalıp görevi yapar. (elçi RNA, haberci RNA)
Zümre: Biyoloji Zümresi

26) Metabolizma (Eski Yunanca: Metabollein-değiştirmek): Canlı organize maddenin yapıldığı ve korunduğu fiziksel ve kimyasal olayların tümü. Enerji ve maddeyi organizmanın kullanması için hazır hale getiren dönüşümler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

27) Metabolizma (Eski Yunanca: Metabollein-değiştirmek): Canlı organize maddenin yapıldığı ve korunduğu fiziksel ve kimyasal olayların tümü. Enerji ve maddeyi organizmanın kullanması için hazır hale getiren dönüşümler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

28) Metafaz (Eski Yunanca: Meta-sonra, ötesinde, üstünde+Phasis): Mitoz bölünme de kromozomların ekvator düzleminde sıralandığı ve uzunlamasına ayrılmış gibi görüldüğü, profazı izleyen evre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

29) Metafaz (Eski Yunanca: Meta-sonra, ötesinde, üstünde+Phasis): Mitoz bölünme de kromozomların ekvator düzleminde sıralandığı ve uzunlamasına ayrılmış gibi görüldüğü, profazı izleyen evre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

30) Metafita (Eski Yunanca: Meta-sonra+Phyton-bitki): Bryophyta ve Tracheophyta filumlarına ait ileri bitkilerdir. Sporofit gelişiminde embriyonik evreler bulunur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

31) Metafita (Eski Yunanca: Meta-sonra+Phyton-bitki): Bryophyta ve Tracheophyta filumlarına ait ileri bitkilerdir. Sporofit gelişiminde embriyonik evreler bulunur.
Zümre: Biyoloji Zümresi

32) Metamerizm (Eski Yunanca: Meta-ile+Meros-kısım, parça): Annelid ve Chordat'larda olduğu gibi dizisel segmentlerden yapılmış olma durumu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

33) Metamerizm (Eski Yunanca: Meta-ile+Meros-kısım, parça): Annelid ve Chordat'larda olduğu gibi dizisel segmentlerden yapılmış olma durumu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

34) Metamorfoz (Eski Yunanca: Meta-sonra, ötesinde, üstünde+Morpho): Başkalaşım. Bir gelişme evresinden diğerine ani geçiş. Örneğin, bir larvanın ergine geçişi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

35) Metanefroz (Eski Yunanca: Meta-sonra, ötesinde, üstünde+Zoon-h): Protozoa dışında, hücreleri farklılaşarak dokuları oluşturan tüm çok hücrelileri içine alan hayvanlar dünyasının bir bölümü.
Zümre: Biyoloji Zümresi

36) Meyve (): Bir bitkide tohum ve tohumu çevreleyen kısımları içeren olgunlaşmış ovaryum.
Zümre: Biyoloji Zümresi

37) Mezenşim (Eski Yunanca: Meses-orta+Enchyme-aşılamak): Omurgalı embriyosunda ve bazı omurgasızların erginlerinde bulunan genellikle yıldızsı hücrelerin oluşturduğu gevşek ağsı yapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

38) Mezoderm (Eski Yunanca: Mesos-orta+Derma-deri): Ektoderm ve endoderm arasında bulunan üç germ tabakasından ortadaki.
Zümre: Biyoloji Zümresi

39) Mezofil (Eski Yunanca: Mesos-orta+Phylon-yaprak): Yaprağın iç kısmında bulunan ince çeperli ve kloroplastça zengin hücreler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

40) Mezofitler (Eski Yunanca: Mesos-orta+Phytos-bitki): Orta derecedeki nemli iklimde yaşayan kara bitkileri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

41) Mezoglea (Eski Yunanca: Mesos-orta+Gloia-zamk): Sölenterlerde ektoderm ile endoderm arasında bulunan jelatinimsi matriks.
Zümre: Biyoloji Zümresi

42) Mezonefroz (Eski Yunanca: Mesos-orta+Nephroz-böbrek): Bir omurgalı embriyosunda pronefrozdan sonraki böbrek. Sölomun orta kısmına doğru olan mezonefroz kanalları gelişir ve arkinefrik kanala boşalır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

43) Mikron (Eski Yunanca: Micros-küçük): Metrik sistemde bir ölçü birimi. Bir milimetrenin binde biri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

44) Mikrosporangium (Eski Yunanca: Micros-küçük+Sporos-tohum+Angeion-da): Mikro sporları oluşturmak için mayozla bölünen mikrospor ana hücrelerini içeren küçük polen keseleri.
Zümre: Biyoloji Zümresi

45) Mikrosporlar (Eski Yunanca: Micros-küçük+Sporos-tohum): Çimlenerek erkek gametofitleri oluşturan küçük, eşeysiz haploit sporlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

46) Miksidema (Eski Yunanca: Myxa-mukus+Oidema-şişme): Erginlerde troksin salgısı eksikliğinde ortaya çıkan bir durumdur. Metabolizma hızının yavaşlaması ve vücut ısının düşmesiyle belirlenir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

47) Mimikri (Eski Yunanca: Mimos-taklit etmek): Bir organizmanın yaşamını sürdürebilmek amacıyla bazı diğer canlı ya da cansız nesnelere benzeyerek yaptığı uyum.
Zümre: Biyoloji Zümresi

48) Mirasidyum (Eski Yunanca: Meirakidion-gençlik dolu kişi): Parazit Trematoda'ların ilk larva evresi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

49) Misel (Eski Yunanca:Mykes-mantar+Helos-tırnak): Bir mantarı oluşturan dallanmış ipliklerin (hif) tümü.
Zümre: Biyoloji Zümresi

50) Mitokondriler (Eski Yunanca: Mitos-iplik+Chondrion-tanecik): Elektron taşıma sistemi ve bazı enzimleri içeren yuvarlak ya da uzamış şekildeki hücre içi organelleri. Oksidatif fosforilasyonun yapıldığı bölgeler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

51) Mitoz (Eski Yunanca: Mitos-iplik+Osis-durum, koşul): Bir hücre ya da çekirdek bölünmesi şeklidir. Bu bölünmeyle oluşan her iki yavru nukleus, atasal nukleusun sahip olduğu tümüyle aynı tamamlayıcı kromozomları alır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

52) Miyopluk (Eski Yunanca: Myein-kapamak+Ops-göz): Yakını görürlük. Göz yuvarlığı aşırı derecede uzamış ve retina, merceğin fazla uzağında kalmıştır. Işık ışınları retinanın önündeki bir noktada birleşip yeniden ayrılarak retinaya ulaştığından bulanık görüntü meydana gelir.
Zümre: Biyoloji Zümresi

53) Miyozin (Eski Yunanca: Myes-kas): Kasta bulunan bir çözünebilir protein. Aktin ile birlikte kas liflerinin kasılıp gevşemesini sağlar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

54) Mol (Eski Yunanca: Moles-şekilsiz kütle): Gram kütlesi molekül ağırlığına eşit olan bir kimyasal madde miktarı, kendisini oluşturan atomların atom ağırlıkları toplamıdır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

55) Molekül (Latince: Molecula-küçük kütle): Maddenin büyük ölçüde özelliklerine ve yapısına sahip bileşimin ya da kovalent bağlarla bağlı bir elementin en küçük parçası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

56) Monera (Eski Yunanca: Moneres-tek): Gerçek bir çekirdek ve plastidlerden yoksun eşeysel üremenin çok ender olduğu ya da hiç olmadığı bakteriler ve mavi-yeşil algler gibi en basit mikroorganizmaları içeren bir sistematik grup.
Zümre: Biyoloji Zümresi

57) Mongolizm (): Bireylerin yüz, göz kapakları, dil ve vücudun diğer kısımlarının anormalliği ile ortaya çıkan bir kongenital bozukluk. Zeka ve fiziksel gelişim büyük ölçüde gerilemiştir. 18. ya da 21. kromozomun trizomisi nedeniyle ortaya çıkar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

58) Monoik (Eski Yunanca: Mono-tek+Oikos-ev): Tek evcikli. Aynı bitki üzerinde hem erkek hem de dişi çiçekleri ya da kozalakları taşıyan bitki.
Zümre: Biyoloji Zümresi

59) Monokotiledon (Eski Yunanca: Monos-tek+Kotyledon-fincan biçiminde): Angiospermae sınıfının bir alt sınıfı. Tek çenek yaprağı olan bitkileri içerir. Örneğin buğdaygiller, zambak ve orkide.
Zümre: Biyoloji Zümresi

60) Monomer (Eski Yunanca: Monos-tek+Meros-kısım, parça): Diğerlerine bağlanarak polimer yapabilen molekül ağırlığı nispeten küçük bileşiğin basit bir molekülü.
Zümre: Biyoloji Zümresi

61) Morfogenez (Eski Yunanca: Morphe-şekil+gennan-oluşturmak): Vücudun bir kısmının ya da özel bir organın şekil, büyüklük ve diğer yapılarının gelişimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

62) Motor Birim (): Bütün iskelet kası liflerinin tek bir motor nöron tarafından uyarılması.
Zümre: Biyoloji Zümresi

63) Mukoza (): Mukoz zar. Örneğin sindirim kanalını örten zar.
Zümre: Biyoloji Zümresi

64) Multipi alleller (): Tek bir lokusun farklı fenotipleri oluşturan üç ya da daha fazla seçenek durumu.
Zümre: Biyoloji Zümresi

65) Mutasyon (): Bir gendeki kalıcı ve kalıtlanan değişiklik.
Zümre: Biyoloji Zümresi

66) Muton (): Değişince organizmanın bir mutantının meydana gelmesine neden olan kromozomun en küçük parçası.
Zümre: Biyoloji Zümresi

67) Mutualizm (): Ayrı ayrı yaşayamayan, beraber olmaktan yararlanan farklı türden iki organizmanın oluşturduğu birlik.
Zümre: Biyoloji Zümresi

68) Myelin (Eski Yunanca: Myelos-ilik, öz): Merkezi sinir siteminde ve bazı periferal sinirlerde ki sinir hücrelerinin aksonları etrafında bir kılıf oluşturan yağlı madde.
Zümre: Biyoloji Zümresi

69) Myofibriller (Eski Yunanca: Myes-kas+Latince: Fibrilla-küçük lif): Aktin ve miyozin proteinlerinden oluşan kontraktil, uzun mikros kobik lifler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

1) NAD (): Biyolojik oksidasyonlarda hidrojen akseptörü olarak iş gören bir koenzim olan nikotinamid adenin dinukleotid'in kısalmış şeklidir. (DPN de denir)
Zümre: Biyoloji Zümresi

2) NADP (): Biyolojik oksidasyonlarda hidrojen akseptörü olarak iş gören bir koenzim olan nikotinamid adenin dinükleotid fosfat'ın kısaltılmış şeklidir. (TPN de denir)
Zümre: Biyoloji Zümresi

3) Nefridyum (Eski Yunanca: Nephros-böbrek): Yer solucanları ve diğer Annelid'lerde bulunan boşaltım organıdır. Silli bir huni boru ile bitişiğindeki anteriyör sölom boşluğuna uzanır ve buradan bir delikle vücut dışına atılır.
Zümre: Biyoloji Zümresi

4) Nefron (Eski Yunanca: Nephros-böbrek): Omurgalı böbreğinin anatomik ve işlevsel birimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

5) Nekton (Eski Yunanca: Nektos-yüzen): Aktif yüzücü organizmalar için kullanılan topluluk adı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

6) Nematosist (Eski Yunanca: Nema-iplik+Kystis-kese): Sölenter'lerde bulunan tutunma, korunma ve av yakalamaya yarayan küçük sokucu bir yapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

7) Nimf (Latince: Nympha-genç kadın): Pupa evresi geçirmeden erginleşen ve genellikle ergine benzeyen böcek.
Zümre: Biyoloji Zümresi

8) Nodyum (Latince: Nodus-düğüm): Gövde üzerinde yaprak ya da tomurcuğun geliştiği yer, bir şişkinlik ya da kabartı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

9) Nondisjunction (Ayrılmama): Mayoz bölünmedeki indirgenme sırasında homolog kromozom çiftinin normal olarak ayrılamaması. Çiftin her iki üyesi aynı yavru çekirdeğe geçer ve öteki yavru hücre bu kromozomu taşımaz.
Zümre: Biyoloji Zümresi

10) Notokord (Eski Yunanca: Noton-sırt+Chorde-kordon): Bütün kordatların embriyosunda ve bazılarının erginlerinde iç iskelet görevi yapan, arka-ön doğrultusunda uzanan çubuk şeklindeki yapı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

11) Notum (Eski Yunanca: Noton-arka, sırt): Vücudun sırt kısmı. Arthropoda'larda her segmentin dorsal elementi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

12) Nörohumor (Eski Yunanca: Neuron-sinir+Latince: Humor-sıvı): Nöronun uç kısmıyla salgılanan ve bitişikteki sinir ya da kası aktive eden bir madde.
Zümre: Biyoloji Zümresi

13) Nöron (Eski Yunanca: Neuron-sinir): Kolleteral ve terminal uzantılarıyla birlikte bir sinir hücresidir. Sinir sisteminin yapısal birimi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

14) Nörosekresyon (Eski Yunanca: Neuron-sinir+Latince: Secrotio-salgı): Sinir hücreleri tarafından hormon yapımı.
Zümre: Biyoloji Zümresi

15) Nörozis (Eski Yunanca: Neuro-sinir+Esis-durum): Çok değişik belirtilerle ortaya çıkan nispeten hafif ve sıkça görülen psişik bozukluklar. Kuruntu, korku, utançlık ve aşırı duyarlılık gibi.
Zümre: Biyoloji Zümresi

16) Nörula (Eski Yunanca: Neuro-sinir): İlkel sinir sisteminin oluşturduğu erken embriyonik evre.
Zümre: Biyoloji Zümresi

17) Nötronlar (): Kütlesi 1 olan hidrojen izotopu hariç bütün elementlerin çekirdeğinde protonlarla beraber bulunan elektrik yüksüz madde parçacıkları.
Zümre: Biyoloji Zümresi

18) Nukleolus (Latince: Nux-fındık, ceviz): Hücre nukleusu içinde bulunan küre şeklinde yapı. Ribonukleik asit bakımından zengin olup ribozomların sentezlendiği yerler olarak bilinirler.
Zümre: Biyoloji Zümresi

19) Nutrient (Latince: Nutriti-beslemek): Vücudun metabolik faaliyetlerinde kullanılan herhangi bir maddeyi belirten genel bir terim.
Zümre: Biyoloji Zümresi

20) Nükleotid (): Bir fosfat grubu, bir beş karbonlu şeker (riboz ya da deoksiriboz) ve bir azotlu baz (pürin ya da pirimidin)dan oluşan bir molekül. Nükleaz enzimi yardımıyla nükleik asitlerin ayrıştığı bir alt birim.
Zümre: Biyoloji Zümresi En iyi tavsiyeler

Sonraki

» Ads
  • pvp serverler
  • En iyi metin2, knight, silkroad ve diğer oyunların pvp serverlar wslik editsiz editli pvp serverler oyunları için yukarıdaki sitemizden bilgilenebilirsiniz.
  • En iyiler ilan ver